Прeподаватeлска мобилност

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Еразъм + мобилност на персонала предоставя възможности за преподавателския и непреподавaтелския състав. Следвайки Еразъм Хартата за висше образование Международно висше бизнес училище допринася за постигането на общите принципи на програма Еразъм + чрез реализирането на преподавателска мобилност.

Служителите имат право да осъществят молбилността във всяка програмна страна, различна от изпращащата институция и държава на пребиваване.

Всички преподаватели и служители на трудов договор имат право да участват.

 

Видове мобилност на персонала

 

Мобилност на персонал:

 • период на преподаване:

тази дейност дава възможност на членове на академичния състав на МВБУ да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина. Дейността за мобилност на персонал с цел преподаване може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина.

 • периоди  на  обучение:

тази  дейност  подкрепя  професионалното  развитие  на  членове  на преподавателския  и  административния  състав  на  МВБУ  под  формата  на обучение в чужбина (с изключение на конференции) и обмяна на опит на работното място/периоди  на  наблюдение/обучение  в  партньорска  висша  учебна  институция  или  друга подходяща организация в чужбина.

За периода в чужбина могат да се съчетават дейности по преподаване и обучение.

Академичният състав има възможност да реализира мобилност с цел преподаване на територията на всяка една от 30-те програмни държави: държавите членки на ЕС, Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Преподавателската мобилност може да се осъществи само в друга висша учебна институция, която притежава ECHE (Еразъм Харта за висше образование) и с която МВБУ има сключено двустранно споразумение за сътрудничество преди осъществяването на мобилността.  

Кандидатстването по програмата е отворено веднъж в рамките на зимния и веднъж в рамките на летния семестър, както следва:

 • от 05.10.2017 г. – 24.11.2017 г.
 • от 05.02.2018 г. – 23.03.2018 г.

 В случай, че кандидатите са по-малко от отпуснатите бройки, кандидатстването остава отворено до изчерпване на местата. Мобилността следва да бъде реализирана най-късно до 30.09.2018 г.

 

Условия:

 1. Продължителност на мобилността – не може да бъде по-малко от 2 дни (без дните за път) и не може да надвишава 2 месеца. 
 2. Преподавателите следва да реализират минимум 8 часа преподаване на седмица (или всеки по-кратък престой на мобилността). Ако мобилността е по-дълга от 1 седмица, минималният брой на часовете за преподаване през непълната седмица следва да е пропорционален на продължителността на тази седмица. 
 3. За академичната 2016/2017 година МВБУ има 3 бройки за мобилност на персонала с максимална продължителност 6 дни всяка.
 4. Дейностите по мобилността следва да се осъществяват в програмна страна, различна от страната на пребиваване.
 5. Само преподаватели на трудов договор имат право да канидатстват.
 6. Приоритет се дава на кандидати, които никога не са участвали по програма Еразъм+.
 7. Пътуването не трябва да се осъществява по време на ваканция в приемащата институция. Например, ако по време на Великденската ваканция в България приемащата институция работи нормално, то тогава мобилността е легитимна. 
 8. Селекцията на кандидатите се ръководи от комисия, определена със заповед на Ректора.
 9. Кандидатури за мобилност с дестинации без двустранно споразумение се приемат, само в случай че двустранното споразумение между МВБУ и приемащата институция се подпише преди осъществяването на мобилността.
 10. Одобрените кандидати, следва да осъществят мобилността си до 30 септември 2017 г.

Взависимост от броя на кандидатите и отпуснатия грант, селекционната комисията определя коя мобилност и с каква продължителност ще бъде финансирана.

Ако обаче поради форсмажорни обстоятелства преподавателската мобилност не може да бъде реализирана, кандидатът има право да кандидатства за нова дестинация, с уговорката че исканото финансиране (дневни и пътни) балансира финансирането за първоначално одобрената дестинация или е по-ниско.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

 1. Право на участие в мобилност имат:
 • с цел преподаване - всички преподавателив МВБУ на трудов договор;
 • с цел обучение/практика – преподаватели и служители на МВБУ на постоянен трудов договор.

        2. Окончателното решение за участие в мобилност за преподаване или обучение се взима от селекционна комисия. След проверка на съответствието на кандидатите с критериите за оценка  комисията ги класира в низходящ ред.

       3.  Кандидатите за участие в мобилност трябва:

 • да  отговарят на изискванията за езикова подготовка по работния език;
 • приоритет се дава на кандидати, които не са участвали в мобилност за преподаване или обучение през настоящата академична година;

        4. Кандидатът следва да представи:

 • покана/писмо (Letter of Invitation) от приемащата институция;
 • предложение на програма за преподаване/ практическо обучение (Mobility Agreement for Teaching/Mobility Agreement for Training в частта Proposed Mobility Programme).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР

Селекцията на кандидатите се организира от МВБУ съгласно правилата на програма „Еразъм+“. След приключване на селекционната процедура оригиналите и екземплярите   на долупосочените документи се предават в офис „Проекти и международно сътрудничество“за окомплектоване досието на всеки преподавател.

 1. Удостоверение за съгласие  от декана на МВБУ за участие в мобилност с цел  преподаване  на съответния преподавател – 1 екземпляр;
 2. Покана/писмо (Letter of Invitation) от приемащата институция;
 3. Предложение на програма за преподаване
 4. Договор за мобилност с цел  преподаване – Mobility Agreement for Teaching – 3 екземпляра. Договорът се попълва от кандидата и след като се подпише от координатора на договора и от институционалния координатор се изпраща за предварително одобрение от приемащата институция.
 5. Заповед за сформиране на селекционна комисия
 6. Протокол от заседанието на  селекционната комисия, подписан от всички членове и придружен от декларация за липса на конфликт на интереси за всеки един от членовете на комисията – 1 екземпляр.

 

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ

Тези документи се подготвят от преподавателите и заедно с  документите от селекцията  се представят в офис „Проекти и международно сътрудничество“

 1. Индивидуален договор с МВБУ за мобилност с цел преподаване– 3 екземпляра;
 2. Удостоверение от банка за наличие на лична сметка в евро. Удостоверението трябва да съдържа -  името на титуляра на сметката, IBAN и BIC на банката. – 1 екземпляра;
 3. Декларация за защита на  личните данни – 1 екземпляр;
 4. Удостоверение за престой (Certificate of Attendance) – 3 eкземпляра;
 5. Покана/писмо от приемащата институция. Поканата следва да включва целия срок на мобилност, включително дните за пътуване. – 1 екземпляр;
 6. Заповед за командировка – 2 екземпляра;
 7. Европейска здравна карта и медицинска застраховка „Помощ при пътуване“.

 

  ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧЕТ

                В 10 дневен срок след приключване на мобилността всеки участник  предава  документите за отчет  в офис „Проекти и международно сътрудничество“.

 1. Удостоверение за присъствие с начална и крайна дата на реализираната мобилност, подписано/подпечатано от приемащата институция – Certificate of attendance;
 2. Договор за мобилност за преподаване, подписан и подпечатан от приемащия университет – Mobility agreement for teaching;
 3. Бордни карти/автобусни билети, печат в паспорта (при пътуване с автомобил) или  други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността.
 4. ФИНАЛЕН ОТЧЕТ – В последния ден от  мобилността на имейла на участника ще бъде генериран  линк за задължителен, попълнен и изпратен онлайн отчет.  Преподавателят  трябва да попълни отчета в срок от  7 дни.

     

 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА – ГРАНТ

 1. Финансовата подкрепа за мобилност на преподаватели и служители се отпуска съобразно 4  групи държави и зависи от стандарта на страната, вкоято ще се осъществи мобилността и от отпуснатото финансиране от страна на ЦРЧР.
 2. Еразъм+  грантът е фиксиран и не може да бъде увеличаван или намаляван.
 3. Отпуска  се и сума за транспортни разходи, изчислявани съобразно калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия.
 4. Еразъм+ грантът не е цялостна издръжка и не покрива всички разходи. Целта на финансовата подкрепа е да компенсира частично разходи, възникнали от разликата в стандарта  на живот в  отделните държави.
 5. За мобилности между 15-60 дни ЕК прилага специална схема на редуцирано финансиране.

 

ФИНАНСИРАНЕ:

 • Индивидуална подкрепа (индикативна единична,  дневна ставка  в ЕВРО)

Сумата  за индивидуална подкрепа  включва  броя на работните дни плюс еднократна издръжка за двата дни за пътуване.

 

 1. Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания - 160 EUR
 2. Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция - 140 EUR
 3. Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Република Македония - 120 EUR
 4. Естония, Хърватска, Литва. Словения - 100 EUR

 

 • Транспортни разходи/Калкулатор на разстояние:

           http://ec.europa.eu/programmes/erasmus–plus/tools/distance_en.htm               

           Разстоянието е дистанцията от мястото на тръгване до мястото на пристигане,  а сумата е за отиване и връщане.

 

                        Разстояние

 • Между 100 и 499 км. - 180 EUR
 • Между 500 и 1999 км. - 275 EUR
 • Между 2000 и 2999 км. - 360 EUR
 • Между 3000 и 3999 км. - 530 EUR
 • Между 4000 и 7999 км. - 820 EUR
 • 8000 км. и повече - 1100 EUR

 

  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Всички  участници в мобилност за преподаване или обучение  трябва да спазват договорения срок на мобилност. При съкръщаване срока на мобилността са длъжни да възстановят напълно или частично получения Еразъм+ грант;
 2. Всяка приемаща институция сама определя сроковете за кандидатстване. Академичните календари могат да се намерят на сайта на всеки университет;
 3. Престоят в приемащия университет или предприятие се зачита съгласно издаденото  Удостоверение  за присъствие – Certificate of Attendance,  в което са отразени началната и крайната дата на мобилността;
 4. Поканата от приемащата институция трябва да покрива целия период на мобилност, включително дните за пътуване;
 5. Отчетните документи потвърждават началната и крайната дата на периода на мобилност. Отчита се периодът, който  се покрива  от всички отчетни документи;
 6. Престоят се отчита в 10-дневен срок след приключване на мобилността в офис „Проекти и международно сътрудничество“;
 7. Всички участници сами осигуряват билетите си за транспорт и хотелски резервации;
 8. Преди да правят хотелска резервация и закупуване на билети за пътуване, участниците трябва да са съгласували всички документи в офис „Проекти и международно сътрудничество“. При несъблюдаване на този ред всички разходи са за тяхна сметка;
 9. Участието в конференции, семинари, конгреси и други подобни форуми  не се зачита за мобилност по програма „Еразъм+".

 

Международно висше бизнес училище има сключени двустранни споразумения за преподавателска мобилност с цел обучение и преподаване със следните университети:

 

Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

STAFF MOBILITY FOR TRAINING

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение