Доцeнт

Международно висше бизнес училище, Ботевград обявява конкурс за доцент в професионално направление:

       3.7. Администрация и управление (Комуникология)

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (брой 76 от 19 септември 2017 г.)

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31.

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение