Доцeнт

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за академични длъжности за доцент в професионално направление:

Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 64 от 3 август 2018 г. 

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение