Профeсор

Международно висше бизнес училище, Ботевград обявява конкурси за професор в професионално направление:

       3.7. Администрация и управление (Аргументирани бизнес комуникации, фирмен протокол и бизнес етикет)

       3.6. Право (Финансово и данъчно право)

       3.8. Икономика. Световно стопанство и МИО (Международно корпоративно управление)

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (брой 76 от 19 септември 2017 г.).

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение