ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Международното висше бизнес училище – Ботевград обявява: конкурси за редовни и задочни докторанти по следните професионални направления:

  • 3.7 Администрация и управление  - 2 редовна, 2 задочна
  • 3.8 Икономика - 2 редовна, 2 задочна
  • 3.9 Туризъм - 1 редовна, 1 задочна

всички със срок три месеца от датата на обявяване в Държавен вестник; 

Справки и подаване на документи – Център за дистанционна обучение, гр. София, ул. “Винсент ван Гог” 7, тел.: 02 400 16 30.

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

Защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение