Защита за придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.8. “Икономика”, научна специалност “Икономика и управление”, на 05 юни 2018 г. от 16.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

Рецензия доц. д-р Юлия Добрева

Рецензия доц. д-р Миланка Славова

Становище доц. д-р Надя Миронова

Становище доц. д-р Соня Чипева

Становище проф. д-р Теодора Георгиева

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение