Защита за придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност "Бизнесадминистрация", на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

Автореферат Елена Кац

Рецензия доц. д-р Лидия Василева

Рецензия проф. дин. Нено Павлов

Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

Становище доц. д-р Елмира Банчева

Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение