ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В МВБУ

Ние се грижим за вашата сигурност - ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ в МВБУ

 

Уважаеми студенти, преподаватели и служители,

Общият регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) влиза в сила на 25 май 2018г. МВБУ направи няколко оценки на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) в съответствие с GDPR, за да обхване ключовите системи, чрез които се обработват личните данни на нашите студенти, преподаватели и служители. Въз основа на тези оценки ние инициирахме подобрение на работните си процеси, където е необходимо. Внедряваме и защита на данните в етапа на проектирането и по подразбиране във връзка с предоставянето на нашите образователни услуги и развитието на информационните ни технологии. С това ние гарантираме, че се грижим за защитата на Вашите лични данни.

Какво представляват личните данни и за каква цел ги събира МВБУ?

Лични данни са всяка информация, която може да се използва за идентификация, контакт или локализиране на дадено физическо лице, самостоятелно или в комбинация с други лесно достъпни източници.

Основната цел за събирането на лични данни от страна на МВБУ е предоставянето на образователни услуги на нашите студенти. и техните служители. Ние събираме лични данни  на нашите преподаватели и служители и изпълнение на договорните правоотношенията към тях.задължения и отношения към тях0

Какви лични данни събира МВБУ от своите студенти, преподаватели и служители?

Ние може да изискаме следните лични данни:

Трите имена, ЕГН, място на раждане, копие от диплом за средно или висше образование телефонен номер, имейл адрес, адрес за кореспонденция.

От преподаватели и служителите ние може да изискаме следните лични данни:

Трите имена, ЕГН, номер на лична карта, място на раждане, диплом за завършено образование и научна степен, телефонен номер, имейл адрес, постоянен адрес. Събираме тези данни само с цел оформяне на трудово-правните взаимоотношения съгласно Кодекса на труда.

За целите на своята образователна дейност МВБУ поддържа следните регистри на лични данни:

  • Регистър -„Персонал“
  • Регистър „Контрагенти"
  • Регистър „Кандидат-студенти"
  • Регистър „Студенти и дипломанти"
  • Регистър „Видеонаблюдение"

Ние не събираме и не обработваме информация, която не се отнася до образователната услугата, която Ви предоставяме.

Трябва ли да поискаме съгласието от нашите студенти, преподаватели и служители предоставянето на личните им данни по силата на закон на публични институции /МОН, НАП, и др./ когато МВБУ предоставя по силата на закон  на личните им данни?

В този конкретен случай не е необходимо да искаме съгласие. Правното основание за обработване на личните данни на представлява наш „законен интерес". Той обхваща дейности, извършвани извън директно споразумение между МВБУ като администратор на данните и субекта на данните.

Необходимо ли е сключването на допълнително споразумение с МВБУ, за да бъдат изпълнени изискванията на ЕС за защита на данните?

Тъй като МВБУ е администратор на лични данни, които предоставя данни на публични институции и външни фирми в анекс към договорите с тях ще сключим отделни споразумения за обработване на лични данни. Към съществуващите си договори ние ще добавим следното допълнително изречение:

Обработване на лични данни

Всяка страна се ангажира при обработването на лични данни да спазва приложимото законодателство за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните (EU 2016/679), Ако дадена страна прехвърля лични данни на другата страна, тя трябва да гарантира, че е оправомощена да извърши такъв трансфер на данни.

Това изречение се добавя също и към общите условия, които са включени като приложение към всички наши договори. Своевременно ще предоставим анекс относно необходимите промени в договора и условията към него.

МВБУ ще сключи необходимите споразумения за обработване на данни със своите подизпълнители / партньори/, които обработват лични данни под наш контрол, например ИТ компании, които обработват данни в нашите ИТ системи.

Грижата за нашите студенти, преподаватели и служители е наш първи приоритет

Ние се отнасяме сериозно към обработването и сигурността на личните данни.

Всички въпроси относно прилагане Общия регламент за защита на данните (EU 2016/679), са подробно разписани „ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на МВБУ“ приети с решение на Настоятелството на МВБУ с протокол от 23.05.2018 год.

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с отдел „Информация и студенти“ на МВБУ.

Нашето лице по защита на данните и лице за контакт е Димитър Димитров, изпълнителен директор на МВБУ, info@ibsedu.bg

Тел: +359 (0)72368812; +359 (0) 2 4001631.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение