МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Четиринадесета международна научна конференция

16–17 юни 2017 г., София

 

РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ

Международно висше бизнес училище

 

Тематични направления

  1. Конкурентоспособност на образователните услуги на глобалните пазари

Темата за конкурентоспособността на образователните услуги на глобалните пазари продължава да бъда актуална и значима в контекста на съвременните динамични условия. Образователните услуги повече от всякога са изправени пред необходимостта не само да овладеят динамиката на научното познание, но и да го приведат в съответствие с потребностите на практиката и изискванията на пазара на труда. Конкурентоспособността на образователните услуги на глобалните пазари е пряко свързана и зависи от приложението на новите технологии, създаващи нов вид информационна среда и инфраструктура; процесите на технологизиране и информатизация на образованието, науката и познанието; възможностите за мрежово взаимодействие между участниците в образователния и научния процес и усъвършенстване на управлението но образованието.

 

  1. Предприемачески университети и обучение в предприемачество

Университетите могат да играят важна роля за развитието на предприемачески умения у младите хора. Тези умения включват идентифициране на проблеми, предлагане на решения, създаване на партньорства, поемане на риск. Добрите практики показват, че тези умения се изграждат най-успешно чрез сътрудничество между университетите и бизнеса. Преходът от традиционния университет към по-ангажиран и предприемачески такъв е комплексен и продължителен, но е необходим, за да се подобрят възможностите на младите хора за успех в бизнеса и за готовността им за започване на бизнес.

Налице е необходимост от широк дебат относно приложението на научно знание в обучението по предприемачество, особено в интензивните на знание сектори, и прилагането му в практиката. По такъв начин ще могат да бъдат намерени и оценени факторите на средата със значимо въздействие върху предприемаческите дейности и ще се създадат възможности за подкрепа на младите предприемачи. С оглед на това е необходимо да бъдат изследвани и обсъдени теми като: академично предприемачество и инвестиции в научноизследователска дейност; предприемаческата структура на висшите училища на 21 век; предприемачество и растеж; правителствени политики и програми; женското предприемачество; добри практики в сътрудничеството и партньорството между университети и бизнес; социални и културни норми в предприемачеството; модели за възпитаване на предприемаческо мислене; управление на предприемаческите университети.

 

  1. Мениджмънт и маркетинг на предприятието на 21 век

Мениджмънтът и маркетингът на 21-век се възприемат като двигател и решаващ фактор за финансовите резултати и източник на устойчиво конкурентно предимство. Промените, които настъпват в развитието на организациите, налагат промени и в начина на управлението им, обучението и развитието на персонала. Успешните компании се развиват на основата на добри практики и иновативни модели за маркетингови комуникации; маркетинг-микс; корпоративна социална отговорност; засилено взаимодействие; инвестиции в интелектуален капитал.

 

  1. Финансови и счетоводни аспекти на бизнеса

В контекста на постоянно променящата се икономическа и политическа среда доминираща е идеята за изместване на традиционните форми на обучение по финанси и счетоводство с иновативни и интерактивни такива. В тази връзка висшите училища следва да предоставят адекватна на съвременните условия професионална подготовка, съответстваща на потребностите на бизнеса, държавните институции и обучаваните лица.  За тази цел са необходими задълбочени изследвания, свързани с: възможностите на дистанционното обучение за изграждане на знания и компетенции по счетоводство и финанси; въздействието на новите технологии върху финансово-счетоводната теория и практика; чистотата на съвременния терминологичен и понятиен счетоводен апарат; изграждането на конкурентно образование във финансово-счетоводните дисциплини; стандартизацията в счетоводството и насоки за бъдещо развитие; данъчно-правните дисциплини като част от програмите по счетоводство; иновативни практики при предоставяне на образователни услуги във финансово-счетоводните дисциплини.

 

  1. Развитието на туризма и предизвикателства пред обучението и изследванията във висшите училища

 

Трайно изразената тенденция за растеж на туризма в света и в България поставя като основно предизвикателство както пред българската туристическа индустрия, така и пред университетското образование  по туризъм, навременната подготовка на кадри с адекватни на новата бизнес среда компетенции. Въпросът за компетенциите се превръща в ключов за успешната реализация на младите хора на пазара на труда и за постигането на конкурентоспособност на националния туристически продукт, респективно повишаване на ефективността на туристическия отрасъл. Обучението, базирано на компетенции, поставя като безспорна необходимост създаването на партньорство между индустрията на туризма в процеса на подготовка на специалисти с висше образование по туризъм. На езика на академичното обучение това означава прилагане на  интегриран компетентностен подход, основаващ се на дълбокото разбиране за ролята и на двете страни в цялостния процес на обучение. Основополагащите въпроси, изискващи общо решение, се отнасят до: разработване на учебни програми с проблемно-ориентиран фокус; концептуализиране на компетентностния проблем; иновативно участие на бизнеса в процеса на обучение.

Чрез обединяване на усилията в процеса на подготовка на високо специализирани кадри по туризъм във висшите училища следва да се постигне и синергетичен ефект по посока на научноизследователско обслужване на туристическата практика, която в исторически план винаги се е отличавала с изпреварващо развитие. Пряко свързаните с конкурентоспособността на националния туристически продукт сфери, изискващи решителна намеса на научното обслужване, са свързани с процесите на: клъстеризация в обособените туристически райони по посока на разработването и внедряването на модели за партньорство, пазарни проучвания за установяване на удовлетвореността на потребителите, прилагане на иновативен подход към развитието на туризма; доброволно сертифициране за постигане на качество в туризма на фирмено и дестинационно ниво; информационно обслужване на потребителите и на процеса на вземане на управленски решения; разработване и внедряване на системи за туристически мониторинг на местно и регионално равнише.

 

  1. Приложение на европейските стандарти за развитие на висшето образование

В основата на създаването на Европейското пространство за висше образование стои идеята за осигуряването на качество на висшето образование. Практическата реализация на тази идея се реализира чрез документа “Европейски стандарти и насоки” (ESG 2015) на ENQA. Като пълноправен член на Европейската асоциация, Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) го прилага от 2008 г. От есента на 2016 г. в НАОА се внедряват критериите за оценяване и акредитация на българските висши училища, хармонизирани с новите европейски стандарти и насоки.

В рамките на настоящата секция на конференцията ще бъдат представени доклади върху изследователски и образователни проекти, посветени на прилагането на съвременните европейски критерии за осигуряване на високо качество на образователните услуги.

 

 

 

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания.

Конференцията ще се състои на 16-17 юни 2017 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: София, бул. Васил Левски 138

Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение