МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Петнадесета международна научна конференция

15–16 юни 2018 г., София

 

ТУРИЗЪМ – ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Международно висше бизнес училище

 

Важно: Срокът за приемане на заявки е удължен до 28 февруари 2018 г.

Петнадесетата международна научна конференция на МВБУ предлага интердисциплинарна платформа за преподаватели от училища и университети, изследователи и практици в сферата на туризма да представят и дискутират най-новите тенденции, иновационни модели, практически предизвикателства и възможни решения в този стратегически за социално-икономическото развитие на България сектор.

 

Тематични направления

Секция I. Туризъм

Силното въздействие на туризма върху развитието на цялостната социално-икономическа и културно-екологична среда в България, геополитическата динамика в регионален и глобален план и все по-засилващата се конкуренция на международния туристически пазар налагат бързи и адекватни промени във всички ключови за развитието на туризма сфери, в това число: бързи и адекватни промени в туристическата политика; подготовка на кадри чрез обучение, базирано на компетенции и изискващо за целта нови модели на партньорство между индустрията на туризма, образователните институции и местната власт; нови подходи към планирането и пространствената организация на туризма за постигане на по-висока устойчивост; повишаване на ефективността при усвояването на значителни финансови ресурси от структурните и инвестиционните фондове на ЕС; целенасочено научноизследователско обслужване на туристическата практика с подчертан фокус върху очакваните въздействия на климатичните промени, процесите на клъстеризация в туризма и новите тенденции в отрасъла; постигане и поддържане на високо качество на туристическия продукт чрез използване на новите технологии, включително дигиталния маркетинг; развитие на нови форми и видове на специализиран туризъм и други.

Приоритетнитематични области:

 • Стратегии, политики и регионално развитие на туризма
 • Образование и обучение на кадри за нуждите на туристическия сектор
 • Устойчивост на туристическото развитие
 • Климатични промени и въздействието им върху туризма
 • Управление на туристически дестинации
 • Нови измерения на свободното време и рекреацията
 • Продуктови иновации в хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност

 

Секция II. Управленски проблеми в туризма и свързаните с него дейности

Предлагането на възможни управленски решения, иновативни подходи и бизнес модели, внедряването на нови технологични решения са от решаващо значение за развитието и конкурентоспособност на предприятията.

Иновациите, хибридните управленски модели, лидерството и управлението на кадрите се превръщат в решаващи за успешното управление и оцеляване на пазара. Новите предизвикателства от глобален, регионален и локален контекст повдигат важни проблеми от различно естество (финансово-счетоводни, данъчно-правни, маркетингови и кадрови), за които са наложителни различни подходи и бизнес решения. Промените в потребителското поведение, както и потребностите на обществото като цяло, изискват различно отношение към такива теми като корпоративна социална отговорност, социално предприемачество, достъпност и други.

Приоритетни тематични области:

 • Управление на човешките ресурси, лидерство и управление на таланти
 • Финансово-счетоводни и данъчно-правни аспекти на управлението в туризма и свързани с него дейност
 • Информационна сигурност и защита на данни в туризма
 • Социално предприемачество в туризма
 • Дигитални маркетингови решения в туризма
 • Нови подходи, партньорства и бизнес решения за устойчиво развитие на туризма
 • Управление на риска

 

Секция III. Икономически растеж и развитие на туризма

Глобалната геополитическа и икономическа обстановка, навлизането на новите технологии и Индустрия 4.0 водят до драматчини трансформации в обществото, качеството на живот, респективно туризма като приоритетен икономически сектор.

Туризмът допринася за създаването на работни места, икономически растеж и конкурентоспособност на предприятията и се утвърждава като един от двигателите за диверсифициране на отрасловата структура на икономиката и стимулиране на предприемачеството и стопанската активност. Туризмът е сред основните двигатели в преодоляването на последниците от световната икономическата криза, включително трайната безработица и високите нива на публичния и частния дълг.

Особено внимание заслужават въпросите, свързани с иновациите, интернационализация на малките и средните предприятия и клъстеризация, паралелно с протичащите процеси на дигитализация, технологични промени и развитието на единен цифров пазар.

Приоритетни тематични области:

 • Заетост, растеж, инвестиции и иновации
 • Индустрия 4.0, цифров единен пазар, дигитализация и споделена икономика
 • Интернационализация, глобализация, клъстеризация в икономиката
 • Секторни политики и отраслова структура на икономиката
 • Предприемачество и конкурентоспособност на предприятията в туризма
 • Интелигентна специализация

 

Секция IV. Млади учени

Секцията е насочена към докторанти и студенти с изявени интереси в областите туризъм, икономика, администрация и управление.

 

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания.

Конференцията ще се състои на 15-16 юни 2018 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: София, ул. Винсент ван Гог, 7

Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение