Такси

 

Участие в работата на конференцията с доклад – 100 лв.

Участие в работата на конференцията (материали от конференцията, кафе паузи, работен обяд, коктейл) без доклад – 50 лв.

Участие с втори доклад  – 30 лв.

Доклади, които не са представени в рамките на конференцията, няма да бъдат отпечатвани!

Сметка за превеждане на таксите:

банкова сметка: IBAN: BG78RZBB91551089856718

банков код: SWIFT  BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк, офис Ботевград

основание: участие в конференция на МВБУ, име на участника, висше училище. 

Фактурите се издават в деня на регистрацията.

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение