Студeнтска мобилност с цeл обучeниe - изходящи студeнти

Програма Еразъм + Ви дава възможност  да реализирате период на  мобилност с цел обучение по специалността си в друго висше училище в чужбина. Програмата се основава на сключени междуинституционални споразумения между университети в различни държави. Може да участвате в програма Еразъм +, ако успешно сте завършил/а първата година от следването си в Международно висше бизнес училище.  Периодът за обучение в чужбина може да бъде от 3 до 12 месеца. Един и същ студент има право да получи грант за мобилност с цел обучение общо до 12 месеца за всеки цикъл от своето обучение:

 • по време на първи цикъл ОКС „Бакалавър“
 • по време на втори цикъл ОКС „Магистър“
 • по време на трети цикъл на ОНС „Доктор“

Периодът на обучение в чужбина ще Ви бъде признат посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Какво може да Ви предложи програма Еразъм +? 

 • По-добри възможности за работа: Като Еразъм студент Вие ще обогатите своето CV, с което ще покажете на своя бъдещ работодател, че притежавате качествата, които той търси – Вие не се притеснявате да се справяте с предизвикателствата, можете бързо да се приспособите към нова среда, можете да се разбирате и изграждате връзки с хора от различни култури.
 • Студентски живот: Програма Еразъм + Ви дава шанс да научите какво означава да си студент в друга страна не само на академично, но и на личностно ниво. Чрез този опит ще откриете приликите и разликите с живота в България и ще се учите от тях.
 • Приключение: Където и да отидете, едно нещо е сигурно – ще бъде приключение! Да живеете в чужда страна е напълно различно от това да сте турист. Става въпрос за откриването и разбирането на нов начин на живот, да се научте да общувате с хора от страни с различни културни особености и да изградите трайни приятелства.
 • Самоусъвършенстване: Животът и ученето в друга страна е предизвикателство. Ще Ви се наложи да се справяте с нови ситуации. Преодолявайки препятствия и научавайки се да управлявате собствения си живот в една друга култура ще изгради Вашата увереност  и самостоятелност - важни качества за Вашето самоусъвършенстване.
 • Забавление, забавление, забавление: много забавление, нови приятели и много нови емоции. Уастието в програма Еразъм + несъмнено е преживяване, което си заслужава.

 

Кой може да кандидатства?

 • Студенти, записани в Международно висше бизнес училище в бакалавърска, магистърска или докторска степен;
 • Завършен първи курс на обучение;  
 • Без значение каква е формата на обучение в МВБУ – редовна, задочна или дистанционна, но обучението в приемащия университет задължително е в редовна форма на обучение.

Необходими документи:

 • Академична справка/уверение за среден успех, заверено в отдел „Учебна администрация“;
 • CV на български и английски език;
 • Мотивационно писмо на английски език на тема: ”Защо избирам студентска мобилност в посочения университет?”;
 • Сертификат за владеене на английски език, ако е приложимо

Критерии за оценка:

 • Страна на произход – приоритет се дава на кандидати, които кандидатстват за мобилност в държава, различна от тяхната страна на произход;
 • Среден успех – приоритет се дава на кандидати с по-висок среден успех от следването.

Желаещите да се възползват от „Мобилност с цел обучение“  преминават през вътрешна селекция в Международно висше бизнес училище.След като се преминали успешно вътрешната селекция, номинараните студенти кандидатстват към приемащия университет, партньор на МВБУ.  Ако са одобрени от приемащия университет, селектираните студенти придобиват статут на „Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта Еразъм.

 

Какво е Споразумение за обучение?

Целта на Споразумението за обучение е да осигури прозрачна и ефикасна подготовка преди  периода на обучение в чужбина и да се гарантира, че студентът ще получи признаване в неговата/ нейната степен за образователните компоненти, успешно завършени в чужбина.  За да се осигурят високи резултати и максимално въздействие върху студентите при реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие. От студентите се изисква да попълнят Споразумението за обучение, както следва:

 • преди мобилността: споразумението за обучение посочва курсовете, които възнамерявате да учите в приемащия университет и тези курсове следва да са еквивалент на курсовете, които изучавате в Международно висше бизнес училище през съответния семестър, през който възнамерявате да осъществите мобилността. Курсовете трябва да бъдат съгласувани с ECTS координатора на МВБУ.
 • по време на мобилността: споразумението за обучение, което е подписано преди мобилността, може да бъде променено, в случай че някой от избраните предварително курсове не се предлагат в момента от приемащия университет. В този случай в рамките на 1 месец следва да направите необходимите промени и споразумението за обучение да бъде подписано от приемащата университет. Това е Вашето финално споразумение за обучение, което трябва да изпратите в Еразъм офиса на МВБУ, където ECTS координаторът трябва да одобри промените.

Какво е Online Linguistic Support?

Платформата за Онлайн езиковата подкрепа (OLS) е предназначена да помага на Еразъм участнци за подобряване на нивото на владеене на езика, на който те ще учат в приемащия университет преди и по време на техния престой в чужбина, за да се повиши качеството на мобилността с цел обучение. Тъй като липсата на езикови компетенции е основна пречка пред участниците да се възползват от студентската мобилност,  OLS прави езиковата подкрепа достъпна, гъвкава и лесна. 

 • преди мобилността: като Еразъм студент Вие задължително трябва да решите първия тест за оценяване на Вашите езикови компетенции. Резултатите от теста няма да Ви попречат да осъществите мобилността, но могат да бъдат използвани от МВБУ за идентификация на участниците, които имат най-голяма нужда от езикова подкрепа.  В зависимост от нивото на владеене на езика участниците имат възможност да се обучават в онлайн езиков курс в платформата на OLS преди и по време на мобилността.Това условие следва да се уточни допълнително между участника и МВБУ.
 • след мобилността: Вие задължително трябва да решат втори езиков тест, за да се оцени постигнатия прогрес по време на мобилността.
 • какво се случва с резултатите от езиковите тестове: само Вие и МВБУ получават резултатите от тестовете, приемащите институции няма да ги получат.

 Трябва ли да плащам такса за обучение?

Вие сте освободен от академични такси в приемащия университет, но не сте освободен от задължението за заплащане на семестриалните такси към МВБУ.

Какво е Еразъм + студентски грант за мобилност? Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка. При подписване на споразумение за обучение, студентите имат право да получат „студентски грант“, който да ги подкрепи по време на периода на обучението.

Какво е “Zero grant” мобилностили „нулево европейско финансиране“?  

“Zero-grant” Еразъм студенти са легитимни за мобилност с цел обучение. Това са студенти, които отговарят на всички критерии и се ползват от всички привилегии на Еразъм студенти, но не получават финансиране (грант) от ЕС за мобилността. Правилата по Програмата, с изключение на тези, свързани с отпускането на финансова подкрепа, се прилагат и за „Zero-grant” студенти.  

Здравно осигуряване и застраховане!

Следва да притежавате Европейска здравноосигурителна карта с цел осигуряване и улесняване на достъпа по време на мобилността до безплатно медицинско лечение в страната-домакин, когато тя е членка на ЕС или ЕИО. Европейската здравноосигурителна карта не покрива специфични медицински интервенции и Еразъм студентът следва да се насочи към сключване на допълнителна застраховка, ако такава необходимост е налице. МВБУ има право да Ви застрахова по всички задължителни видове застраховки необходими за провеждане на мобилността Ви в страната на приемащия университет.

Участие в проекти за студентска мобилност с цел обучение могат да вземат изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование.Номерът на Университетска Харта „Еразъм Плюс” на Международно висше бизнес училище е 245851-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE, а Еразъм кодът на университета е BG BOTEVGR02.

Международно висше бизнес училище има сключени двустранни споразумения за преподавателска мобилност с цел обучение и преподаване със следните университети:

Държава Град Университет Официална интернет страница Еразъм Код
Кипър Кипър European University www.euc.ac.cy CY NICOSIA24
Литва Вилнюс European Humanities University www.en.ehu.lt LTVilnius20
Шауляй Siauliai University www.su.lt/index.php?lang=en LT SIAULIA01
Македония Скопие University of Tourism and Management www.utms.edu.mk MK SKOPJE15
Скопие Integrated business institute www.ibi.edu.mk MK SKOPJE11
Скопие Integrated business Faculty www.fbe.edu.mk MK SKOPJE 03
Нидерландия Бреда NHTV Breda University of Applied Sciences www.nhtv.nl NLBREDA10

 

Отдел "Международно развитие и сътрудничество" - офис Еразъм

Еразъм координатор: Даниела Георгиева

Т:+359 2 400 16 36

Е-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg

 

ECTS координатор: Цветанка Златанова

Т: +359 723 688 23

Е-mail: tzlatanova@ibsedu.bg

 

Erasmus policy statement

Наредба за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити

Таблица с кодове и области на знание

Университети, партньори на МВБУ по програма "Еразъм"

NHTV Breda application

ITMC exchange

Guide trough studies Macedonia

Критерии за селекция

Студентска харта Еразъм

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение