АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

 

Административни такси
Конкурсен кандидат-студентски изпит - бакалавърски програми 30 лв.
Конкурсен кандидат-студентски изпит - магистърски програми 30 лв.
Защита на докторска дисертация
- български граждани 1200 лв.
- чужди граждани 1200 €
Приравнителен курс - дистанционно обучение 80 лв.
Индивидуален план на обучение
- за допълнителен курс - дистанционно обучение 225 лв.
- за допълнителен курс - задочно и редовно обучение 210 лв.
Индивидуален протокол за ликвидационна сесия 20 лв.
Разрешаване на достъп до курс за студентите с удължен срок на обучение от дистанционна форма на обучение 50 лв.
Академична справка 30 лв.
Удостоверение за завършен курс 10 лв.
Трето явяване на държавен изпит 50 лв.
Дипломиране 50 лв.
Дубликат на диплома 50 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение