Студeнтска мобилност с цeл практика - изходящи студeнти ОКС "Бакалавър", "Магистър" и ОНС "Доктор"

Обща информация за програмата

Програма Еразъм + дава възможност на студенти, докторанти и наскоро завършили да реализират период на мобилност с цел практика в предприятие или организация в друга участваща в Програмата държава. Мобилността има за цел да подпомогне студентите за адаптирането им към изискванията на пазара на труда, за овладяване на специфични умения и за подобряване на икономическото, социално и културно разбиране на съответната държава в контекста на придобиването на практически опит

Студентската мобилност с цел практика представлява реализиране на стаж/практика в предприятие или друго работно място в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите и докторантите, практиката задължително трябва тематично да съответства на областта на знание (специалността на студента/докторанта).

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта. Не се допускат дейности, които  попадат в обхвата на "мобилност с цел обучение".

Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска) с продължителност от 2 до 12 месеца за всяка степен. Наскоро завършилите висше образование студенти могат да участват в този вид мобилност като кандидатстването трябва да бъде осъществено докато участниците все още имат студентски права, а практиката да се реализира до една година от тяхното завършване.

Студентите/докторантите, чиято студентска мобилност с цел практика е част от учебния план получават пълно признаване на периода на мобилността въз основа на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Признаването на мобилността става на база Learning Agreement of Traineeships, одобрен от всички страни по него преди започване на периода на мобилността. В случаите, когато практиката не е част от учебния план на студента/докторанта, МВБУ признава мобилността като я вписва в дипломното му приложение.

 

Кой може да участва?

Право на участие в студентската мобилност с цел практика имат всички действащи студенти и докторанти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в МВБУ, които са:

 • граждани на държава, участваща в Програма "Еразъм+";
 • записани са за обучение, водещо до придобиване на степените "Бакалавър", "Магистър" или "Доктор";
 • имат среден успех от следването до момента - не по-нисък от "Мн. добър 4.50";
 • наскоро завършили студенти (recent graduates) могат да участват в мобилност с цел практика при следните условия: - селекцията за такава мобилност трябва да е направена в последната година на обучението докато студентът има студентски права (до първата дата за явяване на държавен изпит или защита на магистърска теза) и може да се осъществи до 1 година след дипломирането; - по време на обучението си в образователната степен, след която ще се проведе практиката, студентът НЕ трябва да е използвал всичките 12 месеца, които му се полагат за мобилност;
 • студенти, записани за обучение в МВБУ със статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
 • студенти, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програмата могат да осъществят мобилност в случай на свободни места и неусвоени средства.

 

Продължителност на мобилността с цел практика

Минималната продължителност на периода на студентската мобилност с цел практика е 2 месеца, а максималната продължителност - 12 месеца. Прилага се правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователна-квалификационна степен.

 • Пример: Студент в ОКС "Бакалавър", който е участвал в мобилност с цел обучение или с цел практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца.

 

Къде могат да се реализират практиките?

Студентите/докторантите могат да осъществят практика по програма Еразъм+ в следните легитимни държави: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република, Швеция, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Македония.

Приемащ работодател по програма Еразъм+ може да бъде: - висше учебно заведения, на което е присъдена Еразъм харта; - всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд, например:

 • публично или частно малко, средно или голямо предприятие (вкл. социални предприятия);
 • местна, регионална или национална публична институция;
 • социален партньор или друга организация, като Търговска камара, браншова/професионална организация и профсъюз;
 • изследователски институт;
 • фондация;
 • училище, институт, обучителен център (на всички нива, вкл. професионално образование и образование за възрастни);
 • неправителствена организация, асоциация;
 • институция за кариерно развитие, професионално ориентиране и информационни услуги.

Важно: не се допуска осъществяване на мобилност с цел практика в: институции на ЕС или други органи на ЕС, вкл. специализирани агенции (изчерпателен списък е наличен на уеб-сайта: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), дипломатически предствавителства, организации, които управляват програми на ЕС (напр. Национални агенции), с цел избягване на конфликт на интереси и/или двойно финансиране.

 

Финансова подкрепа - грант

Какво е Еразъм + студентски грант за мобилност? Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка. При подписване на споразумение за практика, студентите/докторантите имат право да получат "студентски грант", който да ги подкрепи по време на периода на обучението.

Еразъм + грантът се отпуска съобразно три групи държави (с нисък, среден и висок стандарт на живот) и зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността. Той е фиксиран и не може да бъде намаляван или увеличаван. Отпуска се за реален престой - брой календарни дни;

Списък с максимални грантове по държави:

 • 700 EUR на месец - Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия (ГРУПА 1)
 • 700 EUR на месец - Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция (ГРУПА 2)
 • 650 EUR на месец - България, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Република Македония (ГРУПА 3)

Приемащите работодатели могат да предложат възнаграждение, отделно от гранта по програма Еразъм+, по тяхна преценка.

Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

За периода на практиката студентът/докторантът не се освобождава от задължението да заплаща такси за обучение в МВБУ

Какво е "Zero grant" мобилност или "нулево европейско финансиране"?

"Zero grant" Еразъм студенти са легитимни за мобилност с цел практика. Това са студенти, които отговарят на всички критерии и се ползват от всички привилегии на Еразъм студенти, но не получават финансиране (грант) от ЕС за мобилността. Правилата по Програмата, с изключение на тези, свързани с отпускането на финансова подкрепа, се прилагат и за "Zero grant" студенти.

 

Здравно осигуряване и застраховане

Следва да притежавате Европейска здравноосигурителна карта с цел осигуряване и улесняване на достъпа по време на мобилността до безплатно медицинско лечение в страната-домакин, когато тя е членка на ЕС или ЕИО. Европейската здравноосигурителна карта не покрива специфични медицински интервенции и Еразъм студентът следва да се насочи към сключване на допълнителна застраховка, ако такава необходимост е налице. МВБУ има право да следи дали студентът е направил всички достатъчни, съгласно националното законодателство на приемащата държава, застраховки. Заплащането на застраховките се извършва със средства от индивидуалния грант на студента.

 

Период на провеждане на практиките

1 септември 2016 г. - 30 септември 2017 г.

 

Какво е Online Linguistic Support?

Платформата за Онлайн езиковата подкрепа (OLS) е предназначена да помага на Еразъм участници за подобряване на нивото на владеене на езика, на който те ще учат в приемащия университет преди и по време на техния престой в чужбина, за да се повиши качеството на мобилността с цел практика. Тъй като липсата на езикови компетенции е основна пречка пред участниците да се възползват от студентската мобилност, OLS  прави езиковата подкрепа достъпна, гъвкава и лесна.

 • преди мобилността: като Еразъм студент Вие задължително трябва да решите първия тест за оценяване на Вашите езикови компетенции. Резултатите от теста няма да Ви попречат да осъществите мобилността, но могат да бъдат използвани от МВБУ за идентификация на участниците, които имат най-голяма нужда от езикова подкрепа. В зависимост от нивото на владеене на езика участниците имат възможност да се обучават в онлайн езиков курс в платформата на OLS преди и по време на мобилността. Това условие следва да се уточни допълнително между участника и МВБУ.
 • след мобилността: Вие задължително трябва да решите втори езиков тест, за да се оцени постигнатия прогрес по време на мобилността.
 • какво се случва с резултатите от езиковите тестове: само Вие и МВБУ получавате резултатите от тестовете

 

Осигуряване на настаняване

Ако приемащата страна не предлага настаняване, необходимо е студентите своевременно да потърсят начини на настаняване. Възможности за настаняване: https://eurasmus.com/en/

 

Търсене на стажове/практика:

Студентите/докторантите сами търсят работодател, при когото да осъществят мобилност с цел практика. Възможности за откриване на подходяща позиция:

 • www.erasmusintern.org
 • http://globalplacement.com
 • http://eures.bg/trl.search.asp?id=32&page=3
 • http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/trader- development-program
 • http://internship-uk.com
 • http://europa.eu/about-eu/working- eu-institutions/traineeships/index_bg.htm
 • http://ErasmusIntern.org
 • http://placementslovakia.com

Кандидатстване, реализиране и отчитане на мобилността

Кандидатстване

Право на кандидатстване имат всички студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "Бакалавър", всички студенти ОКС "Магистър" и всички докторанти в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Автобиография на български и английски език;
 3. Мотивационно писмо на английски език на тема: "Защо избирам студентска мобилност с цел практика при посочения работодател?";
 4. Академична справка/уверение за среден успех, заверено от "Учебна администрация";
 5. Писмо-покана и общо писмо от работодателя - оригинал или сканирано копие;
 6. Декларация за легитимност от работодателя;
 7. Копие/я от документи, удостоверяващи езиковата компетентност, съгласно изискванията на работодателя;
 8. Декларация за предишно участие в програма "Еразъм".

Селекцията на кандидатите се извършва на два етапа:

Етап 1: Административна проверка на подадените документи по отношение на тяхната изчерпателност и допустимост на кандидатите и работодателите - извършва се от Комисията за селекция в МВБУ.

Етап 2: Класиране на кандидатите: извършва се на база комплексна оценка на мотивацията, степента на владеене на езика на стажа в приемащата институция и средния успех към момента на кандидатстването за мобилност с цел практика. При класирането на кандидатите за студентска мобилност с цел практика, предимство ще имат студенти/докторанти, които участват за първи път в програмата.

Подробно разписаната процедура по подбор на кандидатите можете да видите ТУК.

Реализиране на мобилността

Документи преди заминаване:

 1. Индивидуален договор;
 2. Learning Agreement of Traineeship - частта "преди мобилността";
 3. Застраховки;
 4. Пълномощно;
 5. Данни за банкова сметка на студента/докторанта;
 6. Декларация за защита на личните данни;
 7. Онлайн тест за оценяване на езиковите познание;

Документи по време на мобилността:

 1. Arrival Certificate - изпратен по електронна поща с подпис и печат от работодателя;
 2. Learning Agreement of Traineeship - частта "по време на мобилността" - попълва се само в случай, че са настъпили промени в предварително одобрената програма;

Отчитане на мобилността

Документи след края на мобилността:

 1. Departure Certificate - с подпис и печат от работодателя. И двата документа (Arrival Certificate и  Departure Certificate)  следва да бъдат представени в оригинал след завръщането на студента/докторанта;
 2. Learning Agreement of Traineeship -  частта "след мобилността" или т.нар. Traineeship Certificate;
 3. Transcript of Works - попълнена, подписана и подпечатана от работодателя и предоставена в оригинал;
 4. Самолетни билети и бордни карти;
 5. Онлайн тест за оценяване на езиковите познания;
 6. Еразъм + финален отчет - финалният отчет ще бъде изпратен на студента/докторанта от Европейската комисия. Той трябва да бъде попълнен в срок от 10 дни след изпращането му. В случай, че не бъде попълнен, комисията има право да наложи частично или пълно възстановяване на получения грант;
 7. Банково извлечение на получения грант.

Контакти за допълнителна информация:

Отдел "Международно развитие и сътрудничество" - офис Еразъм

Еразъм координатор: Ралица Илиева

Т: +359 2 400 16 36

E-mail: rilieva@ibsedu.bg

 

Повече информация за условията на програмата Еразъм+ - мобилност с цел практика ТУК.

Критерии за селекция

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо

Писмо-покана

Общо писмо от работодателя

Декларация за легитимност от работодателя

Декларация за предишно участие в програма Еразъм

 

Индивидуален договор

Споразумение за обучителна практика (Learning Agreement for Traineeship)

Декларация за защита на личните данни

Пълномощно - образец

Сертификат за престой

Transcript of Works

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение