Бизнeс администрация

Бакалавърската програма по „Бизнес администрация“ предоставя възможност на предприемчивите и мотивирани студенти чрез съвременни методи и средства за обучение да усвоят знания, да придобият умения и да изградят компетенции, относно световни стандарти в областта на управлението.

Дипломираният студент ще получи образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ и ще може да продължи обучението си за ОКС „Магистър“.

Завършилите бакалавърската програма „Бизнес администрация“ придобиват компетенции и умения за работа  в различни управленски структури в държавната администрация, частни фирми и неправителствени организации.

 

Форма на обучение: Редовна  Задочна  Дистанционна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Начин на кандидатстване:

  • Завършили до 2008 година - приемен изпит
    - Тест за общообразователна подготовка ТООП - 7 юли 2018 г. 
  • Завършили след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи (диплопа за висше образование)

 

Прием - 2018/2019 г.

  • Подаване на документи - от 4 юни 2018 г. до 6 юли 2018 г. 
  • Класиране - 10 юли 2018 г.
  • Записване - от 11 юли 2018 г. до 15 юли 2018 г.

 

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение