Музикалeн бизнeс

Програмата е създадена в отговор на потребността от адекватно и модерно управление на различните дейности в музикалния бизнес. Фокусът е насочен към   познаване на правните, финансовите и организационните проблеми при управлението на музикален бизнес. Обхващат се теми, свързани с познаването на професионалните връзки между музикантите, другите професии в музикалния бизнес, пазарната и медийната среда. Придобиват се практически умения за    дефиниране   и разграничаване на различните видове музикални посредници, знания за авторското право и сродните му права в музиката и медиите и запознаване със схемите и механизмите за инвестиране в музикални проекти и продукти.

Форма на обучение: Задочна

Продължителност

 • 2 години (4 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на музикалния бизнес
 • Културна осъзнатост и творчество
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Култура, спорт и развлечения
 • Маркетинг и комуникации
 • Образование, наука и иновации

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 105

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

След придобито висше музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”

 • Основи на управлението/ ECTS 6
 • Основи на счетоводството/ ECTS 6
 • Основи на правото/ ECTS 6
 • История и типология на музикалния бизнес/ ECTS 6
 • Специализиран английски/ ECTS 6

Семестър 1

След придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”

 • Музиката - стилове, жанрове, творци/ ECTS 6
 • Музикална естетика/ ECTS 6
 • Въведение в музикалния език/ ECTS 6
 • История и типология на музикалния бизнес/ ECTS 6
 • Специализиран английски/ ECTS 6

Семестър 2

 • Музикални проекти І/ ECTS 6
 • Музикални индустрии/ ECTS 6
 • История на поп музиката/ ECTS 6

Избираеми

 • Правни норми и практики  в музикалния бизнес/ Авторско право/ ECTS 6
 • Музикален маркетинг/Управление на бизнес комуникациите в музикалния бизнес/ ECTS 6

Семестър 3

 • Интелектуална собственост/ ECTS 8
 • Музикални проекти ІІ/ ECTS 8
 • Организация на артистичната кариера/ ECTS 8
 • Специализирани практикуми в музикални и културни институции/ ECTS 6

Семестър 4

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 105

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • Пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • Четири снимки, паспортен формат
 • Платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение