Прeдприeмачeство и иновации

Програмата е изградена на принципа „учене чрез правене“. Обучението предоставя възможност за придобиване на знания за формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги. Развиват се умения и компетенции за социално предприемачество, маркетинг на нови продукти и идеи. Усвояват се практически умения за управление на предприемаческата дейност и приложение на инструментите за финансиране на иновационната дейност.

Форма на обучение: Дистанционна

Продължителност

 • 1 годинa (2 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Анализ на технологичната и пазарната среда
 • Генерирани и оценка на иновативни идеи
 • Инициативност
 • Вътрешно и външно предприемачество
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Финансов сектор
 • Публичен сектор
 • Социална икономика
 • Аграрен сектор

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Предприемачество/ ECTS 7
 • Оценка на иновационния мениджмънт на организацията/ ECTS 6
 • Технологичен трансфер/ ECTS 7
 • Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти / ECTS7

Избираеми

 • Управление на иновационни проекти/ Управление на риска/ ECTS 6

Семестър 2

 • Дигитална трансформация на бизнеса/ ECTS 7
 • Финансиране на иновациите/ ECTS 7
 • Правно регулиране на предприемаческата дейност/ ECTS 7

Избираеми

 • Социално предприемачество/Иновации в публичния сектор/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение