Управлeниe и иновации в здравeопазванeто

Програмата подготвя специалисти в областта на управлението и иновациите в системата на здравеопазването. Учебното съдържание покрива теми, свързани с оперативното и стратегическото управление на здравни заведения, управлението на проекти в здравеопазването, оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността на работата.

Форма на обучение: Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на здравеопазването
 • Инициативност и предприемачество
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Компетентности в областта на цифровите технологии (дигитални компетенции)
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Здравеопазване
 • Социална икономика
 • Образование, наука и иновации
 • Публичен сектор

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Иновации в здравеопазването/ ECTS 6
 • Иновации в клиничните пътеки/ ECTS 6
 • Икономика на иновациите в  здравеопазването/ ECTS 6
 • Информационни технологии в здравеопазването/ ECTS 6

Избираеми

 • Управленски контрол и договори/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на иновациите в здравеопазването/ ECTS 6
 • Дигитални услуги в здравеопазването/ ECTS 6
 • Управление на данните в здравеопазването/ ECTS 6
 • Функционално стойностен анализ и оценка на иновациите в здравеопазването/ ECTS 6

Избираеми

 • Емпирични методи при иновациите в здравеопазването/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение