Управлeниe на проeкти

Бизнес проектът по своята същност е нещо новаторско, което предизвиква цялото ти въображение, но изисква и систематизирани широки бизнес познания. Той е ограничен във времето и пространството и успехът му зависи от уменията за прогнозиране, планиране и добре развити организационни качества. Той е комплексен и обхваща различни сфери от дейността на фирмата, което предполага изградена способност за работа в екип с широк кръг специалисти. Като всяко ново нещо той е свързан с рискове, които могат да бъдат преодолени само чрез висока мотивация и знания.

Съвременните проучвания показват, че над 70% от новостартиращите проекти срещат сериозни проблеми, а почти 30% не могат да се преборят с тях и се провалят.

Способността правилно да се дефинира, планира, организира и управлява проект, от нещо необичайно до скоро, днес се превръща в основна нужда за всяка фирма. Знанията и уменията за управление на проекти са естествена и задължителна част от подготовката на съвременните ръководители. Световната икономиката се развива в среда на ограничени ресурси, растяща технологична динамика и глобални влияния върху пазарите, което е причина за търсенето на професионалисти с отворени умове и широки сърца, готови да поемат предизвикателствата.

За кого е подходяща нашата магистърска програма по Управление на проекти?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в управлението на проекти: ръководители на проекти и членове на проектни екипи, консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти, собственици на малък и среден бизнес.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 

Защо да избереш нашата програма по Управление на проекти?

В рамките на тази магистърска програма ще  проследиш целия процес на проекта – иницииране, планиране, изпълнение, администриране, контролиране и завършване.

Програмата е изградена върху системния подход за разработване и управление на проекти. Съдържанието й е изцяло съобразено с актуалните световни стандарти в областта на управлението на проекти, с изискванията на Американския институт по управление на проекти (PMI-PMBOK) и стандарт ISO 10006:2003.Акцентира върху комуникациите в рамките на организационната структура, управлението на разходите, променливите и риска и администрирането на проекта. С особено внимание ще разгледашсъвременните  техники, прилагани в тези области.Ще проучиш индивидуалното и корпоративното поведение и култура в рамките на организацията и как те се отнасят в международен контекст.

Придобивани компетенции

Тази програма е структурирана така, че да ти позволи да се развиваш едновременно както професионално, така и като личност. Нашият подход, ориентиран към студента, постоянно подхранва твоите желания и умения, гарантиращи  успех на работното място.

Ще придобиеш задълбочени академични знания за съвременните подходи и методи за управление на организациите и проектите. Ще развиеш усет към новото и иновативното и изследователска страст.  Ще се научиш реалистично и последователно да планираш проектните дейности, да управляваш разходите и комуникациите в организацията, да управляваш промените и риска. Ще формираш умения за използване на цифровите технологии в управлението на проекти, аналитично мислене и способност за адекватно прилагане на придобитите знания. Ще изградиш социални и комуникативни компетенции, систематизирани знания за потребителската психология и междукултурните различия.

Кариерно развитие

Целта на магистърската програма по Управление на проекти е да подготви специалисти с широки академични знания и изградени ключови умения за професионална изява като ръководители и експерти.

Нашите завършили студенти избират кариера като  консултанти по управление на проекти в публичния и частния сектор, в научно-изследователски институти и развойни звена, ръководители на консултантски фирми по управление на проекти, в държавни, общински и обществени институции, банки и инвестиционни дружества.

Форма на обучение: Дистанционно

Език на преподаване

Български

Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ти позволява да продължиш обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение, което  дава възможност за кариерна реализация както в България, така и в рамките на целия Европейски съюз.

Светът се променя! А ти готов ли си?

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в управлението на проекти/ ECTS 6
 • Управление на организацията/ ECTS 6
 • Управление на разходите/ ECTS 6
 • Управление на комуникациите/ ECTS 6
 • Планиране и контрол при управлението на проекти/ ECTS 6

Семестър 2

 • Процеси и системен подход при управление на проекти/ ECTS 6
 • Управление на промените при проекти/ ECTS 6
 • Проекти и междукултурни различия/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на качеството/ ECTS 6
 • Администриране на проекти/Управление на договорите и подизпълнителите/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение