Управлeниe на проeкти

В съвременната бизнес среда знанията и уменията за управление на проекти са естествена и задължителна част от подготовката на съвременните ръководители, независимо от приложната сфера. Програмата е изградена върху системния подход за разработване и управление на проекти подготвя професионалисти, способни успешно да ръководят проекти в различни области. Съдържанието на програмата е изцяло съобразено със световните стандарти за знания, умения и компетенции в областта на управлението на проекти и в частност с изискванията на Американския институт по управление на проекти (PMI-PMBOK) и световния стандарт ISO 10006:2003.

Форма на обучение: Дистанционно

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на управлението на проекти
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Компетентности в областта на цифровите технологии (дигитални компетенции)
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Публичен сектор
 • Финансов сектор
 • Социална икономика

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в управлението на проекти/ ECTS 6
 • Управление на организацията/ ECTS 6
 • Управление на разходите/ ECTS 6
 • Управление на комуникациите/ ECTS 6
 • Планиране и контрол при управлението на проекти/ ECTS 6

Семестър 2

 • Процеси и системен подход при управление на проекти/ ECTS 6
 • Управление на промените при проекти/ ECTS 6
 • Проекти и междукултурни различия/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на качеството/ ECTS 6
 • Администриране на проекти/Управление на договорите и подизпълнителите/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Преференциални условия за записване на завършили студенти от МВБУ: от 12.02.2019 до 15.02.2019 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение