Управлeниe на публичния сeктор

Магистърската програма по „Управление на публичния сектор“  е предназначена за завършили в областта на икономиката, бизнес администрацията и социалните науки с професионален опит и очаквания за развитие на кариерата в международни организации или в публичния сектор.

Програмата е насочена към осигуряване на кадри за постигане на устойчиво развитие на услугите в публичния сектор. По-конкретно, обучението в програмата е насочено към усъвършенстване на професионалните компетенции в следните области:

На когнитивно ниво програмата цели да представи съвременното състояние и постиженията в изследванията, свързани с публичното управление и политика. Насочена е към повишаване на знанията на студентите и тяхната способност да мислят концептуално относно процеса на реформите в публичното управление;

На ниво нагласи целите й са да повиши чувствителността към възможните влияния на политическите и социални аспекти върху средата;

На ниво компетенции е насочена към засилване на способностите за междуличностни комуникации и лидерство, разрешаване на конфликти, изграждане и работа в екип, комуникационни умения, съвременно разбиране за принципите и ценностите на модерното публично управление и създаването на политики.

 

Форма на обучение: Задочна

 

Бихте могли да се свържете с нас ако имате въпроси.

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 23 юли 2018 г. до 28 септември 2018 г.
 • Класиране - 1 октомври 2018 г.
 • Записване - от 1 октомври 2018 г. до 8 октомври 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение