Управлeниe на туризма

Магистърската програма по „Управление на туризма“ има за цел  да подготви висококвалифицирани специалисти, владеещи съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма.

Програмата е професионална, приложна и специализираща. Учебният план е фокусиран върху придобиването на знания и компетенции  в областта на консултирането и управлението на основните туристически дейности. Конфигурацията на компетенциите се формира в следните основни области: устойчив туризъм; маркетинг на дестинация, туристическа политика и планиране на туристическото развитие, опазване на природната среда в туризма. Избираеми дисциплини предоставят възможност за спесифициране на индивидуален специализиращ профил

Успешно завършилите програмата могат да се реализират като експерти в областта на планиране на туризма на местно ниво и в неправителствени организации, чиято дейност е в сферата на туризма, ръководители на туристически фирми, както и като консултанти по разработване и прилагане на международни, регионални и местни проекти.

 

Форма на обучение: Дистанционна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 15 януари 2018 г. до 19 февруари 2018 г.
 • Класиране - 20 февруари 2018 г.
 • Записване - от 20 февруари 2018 г. до 23 февруари 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение