Управлeниe на туризма

Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти, владеещи съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма. Учебният план е фокусиран върху придобиването на знания и умения в областта на консултирането и управлението на основни туристически дейности. Формират са компетенции в областта на стратегическото управление на туристическа дестинация, устойчивото развитие на туризма, маркетинга на дестинация, публичното финансиране на поректи в областта на туризма и управление на качеството на туристическия продукт.

Форма на обучение: Дистанционна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Познаване на нормативната уредба в областта на туризма
 • Развитие и управление на туристическа дестинация
 • Маркетинг на туристически продукт
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Дигитални компетенции
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Туризъм, рекреация и свободно време
 • Култура, спорт и развлечения
 • Маркетинг и комуникации

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност/ ECTS 6
 • Публично-частно партньорство в туризма/ ECTS 3
 • Публично финансиране в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски проект – I част/ ECTS 3
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 6
 • Иновации и управление на качеството в туризма/ ECTS 6

Семестър 2

 • Организация и управление на МСП в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски  проект II част/ ECTS 3
 • Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 3
 • Разработване и управление на туристически проекти/ ECTS 6
 • Политика за опазване на околната среда в туризма/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/ Специализирани видове туризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Преференциални условия за записване на завършили студенти от МВБУ: от 12.02.2019 до 15.02.2019 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение