Управлeниe на сигурността

Програмата е фокусирана върху знанията и уменията, необходими за успешното управление на сигурността във всичките й аспекти в съвременното конкурентно обкръжение. Подготвя лидери с иновативно мислене и подходи в съвременното управление на сигурността (в пресечната точка на бизнес, информационни технологии и глобализация). Учебното съдържание с практическа насоченост и развива умения за управление, разработване и внедряване на системи за сигурност в организациите. Лектори в програмата са водещи специалисти по проблемите на сигурността на Израел.

Форма на обучение: Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и компетенции и вземане на решения при риск и неопределеност
 • Специфични, диференцирани в областта на управлението на сигурността
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Публичен сектор
 • Финансов сектор
 • Социални дейности

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Национална сигурност/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6
 • Управленски информационни системи/ ECTS 6

Избираеми

 • Финансов анализ на фирмата/Анализ на счетоводна информация/ ECTS 6
 • Публична администрация/Админстративно устройство на държавната и местната власт/ ECTS 6

Семестър 2

 • Въведение в сигурността/ ECTS 6
 • Въведение в разузнаванетож
 • Оценка на глобалните заплахи и риск/ ECTS 6
 • Сигурност на критични инфраструктури/ ECTS 6
 • Тероризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение