Счeтоводство и контрол

Бакалавърската програма по „Счетоводство и контрол“ дава професионални познания и компетенции за приложението на счетоводството в управлението на фирмата и анализа на бизнес решенията.

Програмата се основава на теоретични познания в сферата на финансовото счетоводство, управленското счетоводство, данъчното облагане и одит в съчетание с придобиването на практически умения. Обучението се извършва съобразно действащата нормативна уредба, основана на: международните стандарти за финансови отчети,счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия; международните одиторски стандарти и европейски директиви.

Завършилите успешно студенти получават образователно – квалификационна степен (ОКС)„Бакалавър“ и могат да продължат обучението си в ОКС магистър.

 

Форма на обучение: Редовна  Задочна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Начин на кандидатстване:

  • Завършили до 2008 година - мотивационно есе
  • Завършили след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи (диплопа за висше образование)

 

Прием - 2018/2019 г.

  • Подаване на документи - от 16 юли 2018 г. до 23 юли 2018 г. 
  • Класиране - 24 юли 2018 г.
  • Записване - от 24 юли 2018 г. до 26 юли 2018 г.

 

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение