Счeтоводство и контрол

Програмата дава професионални познания и компетенции за приложението на счетоводствотo в управлението на фирмата и анализа  на бизнес решенията. Включва теоретични познания и практическа подготовка в сферата на финансовото счетоводство, управленското счетоводство, данъчното облагане и одита на основата на действащата нормативна уредба, в т.ч. международните стандарти за финансови отчети, счетоводните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия; международните одиторски стандарти и европейските директиви.

Форма на обучение: Редовна  Задочна

 

Продължителност

 • 4 години (8 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Познаване и прилагане на европейските директиви
 • Познаване и прилагане на националната нормативна уредба
 • Счетоводно отчитане на фирмена дейност
 • Управление на финансови потоци
 • Счетоводно отразяване на иновационна дейност
 • Счетоводно отчитане на вътрешнофирмени, национални и международни проекти
 • Генериране и обработка на данни
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене
 • Управление и организация на времето

Кариерно развитие

Професионална кариера във всички сектори на бизнеса, социалната икономика, изкуствата, публичния и неправителствения сектор в областите:

 • Счетоводство и контрол
 • Одитинг
 • Финансово управление
 • Данъчно облагане

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

ECTS кредити: 250

Базови

Микроикономика

Бизнес комуникации

Маркетинг

Основи на управлението

Макроикономика

Информатика

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Бизнес статистика

Основи на счетоводството

Управление на човешките ресурси

Публични финанси

Английски език 2

 

Специални

Търговско право

Финансово право

Финанси на фирмата

Финансово счетоводство

Планиране и прогнозиране

Управленско счетоводство

Институции и политики на Европейския съюз

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бизнес анализ

Данъчен контрол и администрация

Стандарти за финансово отчитане

Контрол върху стопанската и финансова дейност

Счетоводен софтуер

Независим финансов одит

Управление на иновациите

 

Избираеми

Базови: 1 от 2

Трудово и осигурително право

Психология 

 

Специални 3 от 6

Отчитане на външнотърговските сделки

Счетоводство на осигурителното предприятие

Счетоводство на инвестиционните предприятия

Икономика на предприятието

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Счетоводство на малкото предприятие

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

 • Завършили до 2008 година - мотивационно есе
 • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
 • Кандидатстване по документи (диплома за висше образование)

 

Ранен прием - 2019/2020 г.

 • Подаване на документи - от 10 декември 2018 г. до 27 януари 2019 г.
 • Класиране - 28 януару 2019 г.
 • Записване - от 28 януари 2019 г. до 31 януари 2019 г.

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение