Мeждународeн бизнeс

Предоставя теоретични и практически знания за състоянието и механизмите за развитие на международната икономика и бизнес среда, както и правната рамка, която ги регулира. Формира знания, умения и компетенции за управление на икономическите процеси в условията на глобализация, планиране и организация на външноикономически операции и международен маркетинг. Комбинацията от познания в областта на икономиката, международните финанси, бизнес анализите, управлението на международни проекти, заедно с добрата комуникационна и чуждоезикова подготовка са предпоставка за успешна професионална реализация.

 

Форма на обучение:  Задочна  Редовна Дистанционна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Начин на кандидатстване:

  • Завършили до 2008 година - мотивационно есе
  • Завършили след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи (диплопа за висше образование)

 

Прием - 2018/2019 г.

  • Подаване на документи - от 9 август 2018 г. до 17 август 2018 г. 
  • Класиране - 20 агвуст 2018 г.
  • Записване - от 20 август 2018 г. до 21 август 2018 г.

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение