Туризъм

Учебното съдържание съответства на световните стандарти в областта на теорията и практиката на туризма. Фокусът в подготовката са областите на организация, планиране и развитие на туризма на местно и регионално ниво, междукултурните осо-бености, международния маркетинг, в съчетание с базови икономически и управленски познания. Про-грамата включва и възможност за избор и профили-ране в специализации от трите основни подсекто-ра на туризма – мениджмънт на туроператорската и агентска дейност, мениджмънт в хотелиерството и мениджмънт в ресторантьорството.

Форма на обучение: Редовна  Задочна Дистанционна

 

Специализации

 • Мениджмънт в хотелиерството
 • Мениджмънт в ресторантьорството
 • Мениджмънт на туроператорската и турагентска дейност

Продължителност

 • 4 години (8 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и аналитични компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на туризма
 • Секторни компетенции (туроператорска и агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство)
 • Бизнес комуникации на български и чужд език
 • Работа в екип
 • Работа в междукултурна среда
 • Инициативност
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене
 • Управление и организация на времето

Кариерно развитие

Професионална кариера във всички сектори на бизнеса, социалната икономика, изкуствата, публичния и неправителствения сектор в областите:

 • Туризъм (хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност)
 • Култура, спорт и развлечения
 • Управление на проекти в областта на туризма

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

ECTS кредити: 250

Базови

Икономикс - 1 (Микроикономика)

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Информационно осигуряване на туристическата дейност

Икономикс - 2 (Макроикономика)

Основи на управлението

Количествен анализ и бизнес решения

Основи на правото

Английски език 1

Основи на маркетинга в туризма

Социално-икономическа статистика

 

Специални

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Английски език 2

Влияния на туризма I част

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Маркетингов анализ на туристическия пазар

Влияния на туризма II част

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Управленски умения

 

Избираеми

Базови 1 от 2

Философия

Социология

 

Специални

специализация Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Екскурзоводство

Туристически организации

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

География за травел агенти

Дигитализация в посредническата дейност в туризма

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в хотелиерството

Организация и планиране на кетъринг събития

Индустрия на гостоприемството

Технология на хотелските операции

Управление на операциите в хотелиерството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в ресторантьорството

Организация и планиране на кетъринг събития

Хигиена на храненето

Технология на ресторантьорството

Управление на ресторантьорството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

 • Завършили преди 2008 година - мотивационно есе
 • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
 • Кандидатстване по документи (диплома за висше образование)

 

Ранен прием - 2019/2020 г.

 • Подаване на документи - от 01 февруари 2019 г. до 24 февруари 2019 г.
 • Класиране - 25 февруари 2019 г.
 • Записване - от 25 февруари 2019 г. до 28 февруари 2019 г.

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение