Маркeтинг

Подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга чрез усвояване на теоретични и практически знания в управлението на икономическата, търговската и маркетинговата дейност на фирмите. Придобиват се компетенции и умения за развиване на традиционни маркетингови стратегии, както и за използване на съвременни маркетингови методи, основани на цифровизацията на икономиката и интернет технологиите. Програмата предлага профилиращи специализации: дигитална реклама и онлайн маркетинг, развиваща умения в направленията дигитализация и интернационализация, които имат стратегическо значение за развитието на съвременния маркетинг.

Форма на обучение: Редовна  Задочна  Дистанционна

Продължителност

 • 4 години (8 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Познаване на бизнес средата
 • Анализ на пазара
 • Анализ на конкурентите
 • Генериране и оценка на идеи
 • Създаване на нови продуктови предложения
 • Управление на продуктово портфолио
 • Генериране и обработка на данни
 • Бизнес комуникации на български и чужд език
 • Работа в екип
 • Работа в междукултурна среда
 • Инициативност
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене
 • Управление и организация на времето

Кариерно развитие

Професионална кариера във всички сектори на бизнеса, социалната икономика, изкуствата, публичния и неправителствения сектор в областите:

 • Маркетинг
 • Рекламна дейност
 • Връзки с клиенти
 • Търговско представителство
 • Пъблик рилейшънс

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

ECTS кредити: 250

Базови

Микроикономика

Информатика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Английски език 1

Бизнес статистика

Финанси

Управление на човешките ресурси

Психология

Счетоводство

Социология

Английски език 2

 

Специални

Институции и политики на Европейския съюз

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания 

Продуктова и иновационна политика

Управление на веригата на доставките

Ценова политика

Интегрирани маркетингови комуникации

Връзки с обществеността

Маркетинг на финансовите услуги

Право на интелектуалната собственост

Промоционални стратегии

 

Избираеми

Философия

Стопанска история

Маркетингово планиране и управление на връзките с клиентите

Моделиране в маркетинга

Управление на продажбите

Защита на потребителите

 

Специализация Е - Маркетинг

     1. Въведение в Е-маркетинга 

     2. Провеждане на промоционална кампания в Интернет

     3. Маркетинг в търсещи машини и социални мрежи

     4. Разработване на on-line маркетингова стратегия на фирма - Проект

 

Специализация Международен маркетинг

     1. Международен маркетинг

     2. Маркетинг на услугите

     3. Международен мениджмънт

     4. Разработване на маркетингова стратегия за навлизане на чужд пазар - Проект

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

 • Завършили преди 2008 година - мотивационно есе
 • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
 • Кандидатстване по документи (диплома за висше образование)

Ранен прием - 2019/2020 г.

 • Подаване на документи - от 01 февруари 2019 г. до 24 февруари 2019 г.
 • Класиране - 25 февруари 2019 г.
 • Записване - от 25 февруари 2019 г. до 28 февруари 2019 г.

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение