Антикорупционeн мeниджмънт

Тази програма е насочена към практиката на модерния мениджмънт, осигуряващ допълнителни конкурентни възможности и предотвратяващ разходите, свързани с корупцията. Обединява знания, умения и компетенции, необходими за преодоляването и/или недопускането на корупционни практики в икономиката. В рамките на програмата се развиват способности за създаване и поддържане на управленски качества за противодействие на корупцията и свързаните с нея негативни социални и икономически последици. Студентите придобиват целенасочено иновативно мислене, способно да предвиди и да противодейства на фирмите от корупция

Форма на обучение: Дистанционна Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски компетенции
 • Разпознаване и превенция на корупционни практики
 • Антикорупционен мениджмънт
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Аналитично мислене
 • Дигитални умения

Кариерно развитие

 • Индустрия (големи компании, малък и среден бизнес)
 • Публичен сектор (централизирана и регионална администрация)
 • Съдебна система, структури на МВР
 • Социална икономика

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi 

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в антикорупционния мениджмънт (понятия, подход и методи)/ ECTS 6
 • Фактори и условия за корупционни практики/ ECTS 6
 • Социология на корупцията/ ECTS 6
 • Култура, етика и ценности (срещу корупцията)/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6

Семестър 2

 • Бизнес климат и антикорупционен мениджмънт/ ECTS 6
 • Европейски политики и практики за противодействие на корупцията/ ECTS 6
 • Информационно осигуряване на антикорупционното управление/ ECTS 6

Избираеми

 • Фирмени антикорупционни политики и практики/ Управление на конфликти/ ECTS 6
 • Вътрешнофирмен контрол и проверки  (Due Diligence)/ Превенция на корупционни практики в стопанската дейност/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • Пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • Четири снимки, паспортен формат
 • Платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение (ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение