Бизнeсадминистрация

В магистърската програма по „Бизнесадминистрация“ се придобиват знания и компетенции, които формират активни лидери, способни да вземат решения на високи управленски равнища във фирмите от частния и публичния сектор.

Получените знания разширяват вече придобитите в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ от това направление.

Включените в програмата курсове прилагат утвърдени и иновативни методи, които осигуряват стратегически подход към управлението на организациите и практически компетенции, приложими на работното място.

Магистрите по „Бизнесадминистрация” развиват компетенции за предприемачество, приложението на съвременни технологии на управление, решаване на проблемите, възникващи под въздействието на обкръжаващата среда и създаване на благоприятна атмосфера за работа в организацията.

 

Форма на обучение: Дистанционна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 15 януари 2018 г. до 19 февруари 2018 г.
 • Класиране - 20 февруари 2018 г.
 • Записване - от 20 февруари 2018 г. до 23 февруари 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение