Бизнeсадминистрация

Програмата е насочена към развитието и усъвършенстването  на  ключови  компетенции  в управлението и особено в стратегическото управление, вземане на решения в  условията на риск, умения за прилагане на количествени методи, финансов и инвестиционен мениджмънт. Фокусът е насочен към прилагане на иновативни методи и съвременни технологии вуправлението и развитието на организацията в условия на неопределена, глобализираща се и динамична бизнессреда.

Форма на обучение: Дистанционна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Вземане на стратегически решения
 • Управление на риска
 • Управление на екипи
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Финансов сектор
 • Социална икономика
 • Аграрен сектор

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Количествени методи в управлението/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6
 • Финансов анализ на фирмата/ ECTS 6
 • Публична администрация/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на проекти и програми/ ECTS 6
 • Маркетингови проучвания/ ECTS 6
 • Конкуренция и фирмена ефективност/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на проекти по програмите на ЕС/ Управление на международни проекти/ ECTS 6
 • Ценова и дистрибуционна политика/Маркетинг и Интернет/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение