Бизнeс финанси

Подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на финансовия анализ и прогнозиране, капиталовите пазари и борси, управлението на риска. Завършилите програмата придобиват практически умения и знания за финансово право, кредитиране, емитиране на ценни книжа, управление на финансови ресурси и активи, финансово консултиране, лизинг, факторинг и познания за международните финансови пазари.

Форма на обучение: Дистанционна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Познаване и прилагане на нормативната уредба
 • Разработване на финансови анализи
 • Финансово прогнозиране
 • Финансов анализ
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Дигитални компетенции
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Финанси, застраховане, консултантски услуги
 • Публичен сектор
 • Финансов сектор
 • Индустрия

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Финансово право/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6
 • Бюджет и бюджетна политика/ ECTS 6

Избираеми

 • Анализ на счетоводна информация/Данъчно облагане на фирмите/ ECTS 6
 • Управление на риска/ Финансов инженеринг и прогнозиране/ ECTS 6

Семестър 2

 • Моделиране на финансови процеси/ ECTS 6
 • Капиталови пазари и борси/ ECTS 6
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги/ ECTS 6
 • Международен финансов мениджмънт/ ECTS 6
 • Банки и системи за разплащане/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение