Логистика

Програмата  подготвя  специалисти  за  успешно управление на комплексни логистични дейности. Фокусът е насочен към познаване на логистичните транспортни и разпределителни системи, създаване и управление на вериги за доставки, в т.ч. на глобални вериги, приложение на информационни системи и управление на риска в логистиката

Форма на обучение: Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на логистиката и транспортните системи
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Компетентности в областта на цифровите технологии (дигитални компетенции)
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Транспорт
 • Логистика
 • Търговия

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Количествени методи в управлението/ ECTS 6
 • Логистични транспортни системи/ ECTS 6
 • Логистични  разпределителни системи/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на проекти/ ECTS 6
 • Глобализация и икономическо развитие / ЕС в глобалната икономика/ ECTS 6

Семестър 2

 • Създаване и управление на верига за доставки/ ECTS 6
 • Информационни системи в логистиката/ ECTS 6
 • Управление на глобални вериги за доставки/ ECTS 6 
 • Магистърски семинар/ ECTS 12

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение