Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

19 Май 2016
развитие в науката в МВБУ на 17.05.2016

Международно висше бизнес училище и Българска камара за образование, наука и култура /БКОНК/ проведоха първата от серия планирани като редовни ежемесечни срещи на съвместно организирания постоянно действащ симпозиум под наслов „Съвременни тенденции в развитието на науката“. Пролетната сесия, състояла се на 17 май 2016 г. в Центъра за дистанционно обучение беше открита от инициатора на инициативата проф. д-р Манол Рибов, председател на БКОНК, след което проф. д.ик.н Невяна Кръстева представи презентация по темата „Нелинейното мислене в науката под влияние на социалните заплахи“. В дискусията се включиха учени и преподаватели от Международно висше бизнес училище. Следващите сесии са планирани както следва: 28 юни, доц. д.ик.н. Соня Милева на тема „Структурни измения и темпове на развитие в туризма”, 26 юли проф. д-р Теодора Георгиева на тема „Иновациите като фактор за устойчив растеж”.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение