Програма eразъм на МВБУ

05 Юли 2016

Право на кандидатстване по програма еразъм на МВБУ имат всички студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "Бакалавър", всички студенти ОКС "Магистър" и всички докторанти -  редовно, задочно или дистанционно обучение.

За предстоящата академична 2016 - 2017 година има отворена 1 бройка за студентска мобилност с цел практика.

Изисквания към кандидатите:

 1. Студенти, които към момента на кандидатстване имат студентски права: - за ОКС "Бакалавър" - завършили са първи курс от своето обучение и към датата на кандидатстване не са се явили на държавен изпит; - за ОКС "Магистър" - обучават се в ОКС "Магистър" и към датата на кандидатстване не са защитили магистърска теза; - за ОНС "Доктор" - зачислени са като докторанти в МВБУ и към датата на кандидатстване не са защитили докторска дисертация.
 2. Тематично съответствие на практиката с областта на знание/специалността на студента.
 3. Да не са реализирали мобилност по програма Еразъм+ повече от 10 месеца през периода на образователния цикъл, в който се обучават.
 4. Да владеят езика/езиците, на който/които ще се провежда практиката.
 5. Да имат минимален успех от обучението си в МВБУ - Мн. добър 4.50.
 6. За новозаписани студенти в ОКС "Магистър" и новозачислени докторанти се взима успеха, с който кандидатът е приет в съответната програма.

 

Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Автобиография на български и английски език;
 3. Мотивационно писмо на английски език на тема: "Защо избирам студентска мобилност с цел практика при посочения работодател?";
 4. Академична справка/уверение за среден успех, заверено от "Учебна администрация";
 5. Писмо-покана и общо писмо от работодателя - оригинал или сканирано копие;
 6. Декларация за легитимност от работодателя;
 7. Копие/я от документи, удостоверяващи езиковата компетентност, съгласно изискванията на работодателя;
 8. Декларация за предишно участие в програма "Еразъм".

Пълният комплект с документи може да изпращате или донесете лично на адрес:

МВБУ - Център за дистанционно обучение (ЦДО) София

Бул. Васил Левски 138

както и електронно на адрес:

rilieva@ibsedu.bg

Краен срок за изпращане на документите: 15.07.2016 г.

За повече информация: Студентска мобилност с цел практика - изходящи студенти ОКС "Бакалавър", "Магистър" и ОНС "Доктор"

rilieva@ibsedu.bg

02/ 400 16 36

Ралица Илиева

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение