Студeнтски стипeндии - Фаза 1

29 Ноември 2016

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg.

 

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение