Студeнтска научна конфeрeнция

30 Март 2017

Уважаеми колеги,

Международното висше бизнес училище и Студентският съвет Ви канят да участвате в студентската научна конференция на тема:

Иновациите – фактор за ефективност и конкурентоспособност в икономиката

Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от МВБУ и други ВУ от страната да дискутират, обменят опит и представя своите научни и научно-популярни разработки по изключително актуалната за българската икономика тема.

Конференцията ще се проведе на

27.04.2017 г., Ботевград, сграда на МВБУ, зала 3.07, начало 10.00 часа.

Изисквания към участниците за представяне на разработките: презентация в обем 10-15 слайда до 10-15 минути.

На участници ще бъдат издадени грамоти за участие в студентската научна конференция.

Допуснатите за участие доклади ще бъдат допълнително рецензирани и публикувани в специален сборник.

Очакваме Ви!

Право на участие имат студенти от всички степени (бакалаври, магистри и доктори) и форми (редовна, задочна и дистанционна) на обучение.

Готовите доклади, оформени съгласно изискванията трябва да изпратите до 25.04.2017 г. на e-mail: tzlatanova@ibsedu.bg

 

Организационен комитет:

Проф. д-р Теодора Георгиева, зам. Ректор по НИД, МВБУ

Проф. д. ик. н. Соня Милева, декан на МВБУ

Александър Колев, председател на Студентски съвет

Научен секретар: Цветанка Златанова

 

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на докладите

 1. Заглавие на доклада, центрирано,  с главни букви, Вold и размер  14pt.
 2. Два празниреда.
 3. Автор/ и (име и фамилия), с малки букви, Вold и размер  14pt.
 4. Наименование на висшето училище,специалност.
 5. Два празниреда.
 6. Изложение на доклада – до 10-15 страници (включително списък на използваната литература и приложенията ), формат А4 (210 × 297 mm), полета на страниците с размер 2,5 см от всички страни, междуредие 1,5, шрифт   Times New Roman с размер  12 pt  и подравняванеJustified.
 7. Графиките, схемите и таблиците се форматират чрез Word picture, номерирани и част оттекста.
 8. Литературата, цитирана в текста, се дава в края на доклада и не се номерира. Авторите се цитират с фамилия и година на публикуваната работа. Например:  

            1.Петров, И. 2005. Нови методи за определяне на ... Проблеми на труда, 5: 23-31.

 

КРИТЕРИИ за оценяване на докладите

 1. Оригиналност наразработката.
 2. Самостоятелност при разработване надоклада
 3. Качество на изложението иоформлението.
 4. Коректно използване на информационни и литературни източници при разработване надоклада.

Умение за презентиране надоклада.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение