Еразъм възможност за практика за студeнти и докторанти на МВБУ

18 Юли 2017

До 15.10.2017г. е отворена покана за кандидатстване по програма Еразъм + за студенти и докторанти, които искат да осъщесвят студентска мобилност с цел практика през академичната 2017- 2018 г.

Право на кандидатстване имат всички студенти  2, 3 и 4 курс ОКС „Бакалавър“, всички студенти ОКС „Магистър“ и всички докторанти в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

За академичната 2017 - 2018 година има отворени 2 бройки за студентска мобилност с цел практика.

Изисквания към кандидатите:

 1. Студенти, които към момента на кандидатстване имат студентски права:
  - за ОКС „Бакалавър“ – завършили са първи курс от своето обучение и към датата на кандидатстване не са се явили на държавен изпит;
  - за ОКС „Магистър“ – обучават се в ОКС „Магистър“ и към датата на кандидатстване не са защитили магистърската си теза;
  - за ОНС „Доктор“ – зачислени са като докторанти в МВБУ и към датата на кандидатстване не са защитили докторската си дисертация.
 2. Тематично съответствие на практиката с областта на знание/ специалността на студента.
 3. Да не са реализирали мобилност по програма Еразъм + повече от 10 месеца през периода на образователния цикъл, в който се обучават.
 4. Да владеят езика/ езиците, на който/ които ще се провежда практиката.
 5. Да имат минимален успех от обучението си в МВБУ – Мн. добър 4,50.
  - за новозаписани студенти в ОКС „Магистър“ и новозачислени докторанти се взима успеха, с който кандидатът е приет в съответната програма;

 

Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Автобиография на български и английски език;
 3. Мотивационно писмо на английски език на тема: „Защо избирам студентска мобилност с цел практика при посочения работодател“;
 4. Академична справка/уверение за среден успех, заверено в отдел „Учебна администрация“;
 5. Писмо-покана и общо писмо от работодателя – оригинал или сканирано копие;
 6. Декларация за легитимност от работодателя;
 7. Копие/я на документи, удостоверяващи езиковата компетентност, съгласно изискванията на работодателя;
 8. Декларация за предишно участие в програма Еразъм +.

 

Период на провеждане на практиките

1 септември 2016 г. - 30 септември 2017 г.

1 юли 2017 г. - 30 септември 2018 г. 

 

Пълният комплект с документи може да изпращате или донесете лично на адрес:

МВБУ – ЦДО София

Бул. Васил Левски 138

както и електронно на адрес:

rilieva@ibsedu.bg

 

Краен срок за изращане на документите: 15.10.2017 г.

За повече информация: на сайта на МВБУ

 

rilieva@ibsedu.bg

02/ 400 16 36

Ралица Илиева

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение