Публична лeкция на доц. д-р Ганчо Вачков

22 Февруари 2018

На 21.02.2018 година в Центъра за дистанционно обучение на МВБУ, доц. д-р Ганчо Вачков проведе публична лекция на тема: Приложение на теорията на размитата логика при моделирането на бизнес процеси и вземането на управленски решения.

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение