Участиe на МВБУ в проeкт „Студeнтски практики – Фаза 1 “

21 Септември 2018

Във връзка с участието на МВБУ в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, е отчетено пълно изпълнение на индикативния брой студенти по договор между МВБУ и МОН.  По данни от официалната платформа на Министерството на образованието и науката на 17 студента от МВБУ е предложена работа в обучаващата организация, в която е осъществена практиката. Отчетени са и високи нива на успеваемост на студентите на МВБУ при осъществяване на практическото им обучение в реална работна среда. В тази връзка близо 91% от менторите на студенти от Училището отговарят положително на въпроса: „Ако зависеше от Вас и имахте тази възможност, бихте ли предложили работа на практиканта във Вашата организация, след завършване на неговото образование?“. Всички студенти - практиканти от МВБУ са удовлетворени от участието си в проекта и посочват, че  практиката е отговорила на очакванията им. Близо 91% от студентите отчитат, че са усвоили нови знания и умения като бързо са навлязли в естеството на практиката.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение