Сътрудничeство мeжду Азeрбайджанския унивeрситeт по туризъм и мeниджмънт (ATMU) и Мeждународното висшe бизнeс училищe

07 Ноември 2018

 

Договор за сътрудничество между Азербайджанския университет по туризъм и мениджмънт (ATMU) и Международното висше бизнес училище бе подписан от председателя на агенцията по туризъм на Азербайджан Махамад Мурадов и президента на МВБУ Лена Гайдарска, в рамките на V-тото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение