Мeждународното висшe бизнeс училищe и Агeнцията по заeтостта обсъдиха и приeха нов план за дeйствиe

23 Октомври 2019

Международното висше бизнес училище и Агенцията по заетостта обсъдиха и приеха нов план за действие за учебната 2019/2020 г.

В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Международно висше бизнес училище и Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София и Дирекция „Бюро по труда“ – Възраждане, на 22.10.2019 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ в София беше обсъдено изпълнението на заложените дейности между двете институции през учебната 2018/2019 г. Изказано бе удовлетворение от активните политики на МВБУ и на Агенцията по заетостта за развитие на компетенции в студентите, които в най-голяма степен да ги мотивират да бъдат активни участници на пазара на труда. Обсъдени бяха възможности за съвместни дейности и провеждане на събития през учебната 2019/2020г.

Проф. Руслан Пенчев, Ректор на Международното висше бизнес училище и д-р Полина Маринова, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“, София подписаха  нов План за действие за учебната 2019/2020 г.

На подписването присъстваха г-н Димитър Димитров, изпълнителен директор на МВБУ,   доц. Стела Балтова, директор на Центъра за продължаващо обичение на МВБУ и г-жа Лилия Тошева директор на Дирекция „Бюро по труда“-Възраждане.

Проф. Пенчев посочи постиженията на МВБУ в областта на модерното дистанционно обучение в иновативна обучителна среда, което удовлетворява изискванията както за дългосрочно обучение в бакалаварски, магистърски и докторски програми, така и за провеждане на краткосрочни и дългосрочни професионални курсове и програми за работещи от всяка възраст, независмо от това в коя част на света се намират. Дейностите, предвидени в плана ще се изпълняват съвеместно с Центъра за развитие на кариерата и Центъра за продължаващо обучение на МВБУ.

Д-р Маринова посочи, че студентите на МВБУ ще бъдат информирани своевременно за актуални стажантски програми и работни позициив Агенцията по заетостта, подходящи за студентите и особено за завършващите МВБУ.

Договорено беше сътрудничеството между МВБУ и Агенцията по заетостта да продължи и в областта на провеждането на съвместни научни и научно-приложни събития, конференции, обучения, реализиране на съвместни проекти.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение