Участиe на гл. ас. д-р Дeсислава Алeксова в Чeрноморски туристичeски форум „MICE туризмът: фeстивали, инсeнтиви, конфeрeнции, изложeния”

07 Октомври 2019

В периода 03-05 октомври 2019 г. се състоя Черноморски туристически форум „MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения”. 

Форумът беше организиран от Варненска туристическа камара, в партньорство с Министерство на туризма и Община Варна и се проведе в Двореца на културата и спорта – Варна.

Гл. ас. д-р Десислава Алексова като представител на Международно висше бизнес училище взе активно участие във форума, обсъждайки временните резултати по проекта на МВБУ „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Представители на бизнеса, НПО сектора и академичните среди се отзоваха да окажат съдействие във връзка с научно-изследователска дейност и изготвяне на доклади по проекта, касаещи националните морски курорти. С гостите от Азербайджан, Гърция и Словения бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, обмяна на опит и запознаване с добри практики.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение