Участиe на гл. ас. д-р Дeсислава Алeксова в Мeждународно туристичeско изложeниe "Планинитe на България – гостоприeмство в чeтири сeзона"

14 Октомври 2019

Гл. ас. д-р Десислава Алексова взе учатие в ХVI–то Международно туристическо изложение "Планините на България – гостоприемство в четири сезона" по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.
Изложението се състоя в периода 10-12 октомври 2019 година и беше организирано от РТА „Родопи”, в партньорство с Министерство на туризма и Община Смолян и се проведе в Родопския драматичен театър «Николай Хайтов» - гр. Смолян.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение