Онлайн конфeрeнция „Устойчив туризъм – пeрспeктиви и прeдизвикатeлства“

24 Април 2020

 23.04.2020 година се проведе Международна студентско-докторантска
конференция на тема „Устойчив туризъм - перспективи и предизвикателства".
Организатор на конференцията е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Конференцията се проведе онлайн, което даде възможност да се включат
голям брой участници. Представени бяха 22 университета от 8 държави, между
които България, Великобритания, Русия, Румъния и др.
Един от основните лектори на конференцията беше гл. ас. д-р Десислава
Алексова, преподавател в Международно висше бизнес училище. Тя запозна
участниците с работата си върху създаване и апробиране на методика за
научноизследователски проучвания на туристическа дестинация.
Д-р Алексова представи конкретни резултати при прилагане на методиката,
разработен функциониращ модел за нововъзникваща туристическа дестинация
в община Ботевград и как могат да се адаптират проучвания по време на
извънредното положение при предприети строги мерки, по примера на
общините Костинброд и Челопеч.
Изследванията на д-р Алексова са във връзка с изпълнението на проект към
Национален фонд „Научни изследвания“ с No КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение