МВБУ СТАРТИРА ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМНИ ГРАДОВЕ - Skills4Cities

14 Ноември 2020

На 13 ноември 2020, с виртуална среща на партньорите, официално стартира проект Skills4Cities (Smart Skills for Smarter Cities, No: 2020-1-BG01-KA202-079071). Координатор е Клъстер София Град на Знанието, в партньорство с Международно висше бизнес училище (България), IDEC (Гърция), ARIES Transilvania (Румъния), GAIA (Испания), ECQA (Австрия).

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца и е финансиран по програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – Еразъм+.

Целта на партньорството е да разработи подробни профили на три работни длъжности, свързани с инициирането, управлението и изпълнението на проекти за умни градове, в качеството им на основна градивна единица на умния град.

Каква е целта на проекта?

Проектът цели да разработи детайлно и да изпита инструмент за учене и валидиране на знанията, който да служи за обучение на експерти, работещи в сферата на умните градове.

Въздействие и устойчивост на проекта

Всички резултати от проекта ще бъдат достъпни на всеки един от езиците на партньорите, както и на английски. Всички материали, произведени в рамките на проекта, ще бъдат безплатни и достъпни на уебсайта на проекта.

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда повишаване на осведомеността относно новата експертиза за управление на проекти за умни градовете и идентифициране на предизвикателствата, свързани с този процес и предлагане на решения под формата на нови знания и умения. Последното ще бъде резултат от сертифицирано обучение, основано на новата рамка за компетенции, учебнипрограми и материали за обучение, разработени по проекта.

Като потенциална дългосрочна полза би могла да се разглежда възможността за обвързване на референтната рамка и механизма за валидиране, обучение или преквалификация на персонал, работещ по проекти за умни градове, с националните и европейски системи за квалификация и да бъде призната на национално и европейско ниво.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение