Проф. д-р Гeорги Апостолов поeма поста рeктор на МВБУ

02 Септември 2021

 

С решение на Общността на учредителите на Международно висше бизнес училище в длъжност ректор встъпва проф. д-р Георги Апостолов.

Проф. д-р Апостолов е заемал длъжностите зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност на МВБУ. Бил е също зам.-ректор по научноизследователската дейност и докторантското обучение, декан на Философски факултет и научен секретар на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и ръководител на Центъра за дистанционно обучение по програма ФАР към същия университет.

Проф. Апостолов е завършил Философия в СУ „Св. Климент Охридски“, МИО в УНСС и Образователен мениджмънт в Амстердам, Холандия. Притежава докторска степен по Философия и заема академичната длъжност професор в направление Администрация и управление с профил в областта на образованието и науката. Участвал е в специализации, обменни програми и международни форуми в САЩ, Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Италия, Франция, Белгия, Нидерландия, Швеция, Дания, Португалия, Чехия, Полша, Хърватия, Словения, Румъния, Турция, Египет, Китай и др.

Проф. д-р Апостолов има десетки публикации в национални и международни издания, участия в национални и международни форуми, инициативи и събития.

Научните му интереси са интердисциплинарни и са насочени към актуални проблеми от граничните области между Управлението, Организационната култура, Иновационното мислене, Практическа философията и Аналитичната психология.

В Международно висше бизнес училище проф. д-р Апостолов преподава дисциплините „Основи на управлението“, „Управление на проекти“ и „Език, култура и комуникация в организацията“.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение