МВБУ спeчeли конкурс за фундамeнтални научни изслeдвания

03 Декември 2021

Измeрванeто и оцeнката на иновационния потeнциал на глобалнитe вeриги за добавянe на стойност e част от дeйноститe по новия проeкт на МВБУ

За поредна година МВБУ спечели конкурс за фундаментални научни изследвания към Фонд научни изследвания. Темата на проекта е „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“ с ръководител доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева и договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. Проектът изследва феноменът на глобалните вериги за добавяне на стойност като цели разработване и апробиране на Модел за оценка на иновационния им потенциал. Глобалните вериги за добавяне на стойност привличат вниманието както на научната общност, така и на политическо равнище, като фактор за икономическа трансформация и растеж на местните икономики. Наред с потока от чуждестранни инвестиции, те са канал за разпространение на технологично знание, предприемаческа култура и иновационен капацитет, които променят профила на обвързаните икономически сектори и регионите, в които е концентрирана тяхната дейност.

В проекта освен членове на академичната общност на МВБУ, в лицето на хабилитирани лица, докторанти и студенти, е привлечена и доц. д-р Vita Juknevičienė, която е учен от Šiauliai Academy, Vilnius University, Литва. Международно висше бизнес училище има дългогодишни традиции и практика за реализиране на успешни изследователски проекти с видни експерти от страната и чужбина. На тази основа, както и на базата на добрите практики в България и Литва, ще се анализират измеренията на въздействие от дейността на двете глобални вериги за добавяне на стойност върху конкурентоспособността на регионите, на територията на които са локализирани включените в тях фирми.

Повече за проекта можете да прочетете тук

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение