План за равнопоставeност на половeтe

01 Април 2022
На 30 март 2022 г., Академичният съвет прие План за равнопоставеност на половете (GEP) за периода 2022-2026, с което МВБУ се нареди сред първите висши училища в България, въвели такъв план. Планът е създаден и ще се изпълнява в съответствие с Ръководство за прилагане на Планове за равнопоставеност на половете (GEAR Tool), разработено от Европейския институт за равнопоставеност на половете (EIGE) и идентифицираният набор от градивни елементи за ефективност, посочен от Европейската Комисия.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение