Равнопоставeност на жeнитe и мъжeтe в акадeмичнитe и научни организации

20 Декември 2022

 

В търсене на пътища за справяне с множеството глобални и национални предизвикателства и  кризи – икономически, военни, технологични, климатични, социални, политически, миграционни, културни, както и извънредни ситуации, като тази свързана с пандемията от Ковид-19, ЕС извежда равнопоставеността на жените и мъжете като своя основна ценност, основно право и ключов принцип на Европейския стълб на социалните права.

Национална конференция на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи“ се проведе на 15.12.2022 г. в Международното висше бизнес училище (МВБУ). Конференцията е организирана съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на международен проект SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“), финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“.

В нея се включиха учени от различни висши училища и научни организации в България, представители на бизнеса и на неправителствени организации, посветени на проблемите свързани с равнопоставеността и дискриминацията. Участие в конференцията с доклади взеха представители на академичните и научни среди от Техническия университет – София, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Висшето училище по телекомуникации и пощи, Института за икономически изследвания и Института по философия и социология при БАН, и други.

Конференцията беше открита от Гл. ас. д-р Ирина Топузова – Ръководител на Център за лидерство на жените в МВБУ и член на екипа на проект SPEAR.  Приветствия към гостите отправиха Проф. д-р Георги Апостолов – ректор на МВБУ и ръководител на екипа на училището в проект SPEAR,Проф. д-р Росица Донева – Директор на Център за дистанционно обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на екипа от Пловдивския университет, участващ в проект SPEAR. В своите приветствия те очертаха ползите и резултатите от общите усилия и обединяващи решения, необходимостта от повече инициативи, насочени към насърчаването на жените поели пътя на академичната кариера, и необходимостта от справяне със съпротивата и некоректното интерпретиране в нашето общество на термини като „джендър“, „пол“, „социално изградени роли“, и др.

 

проф. д-р Георги Апостолов – Ректор на МВБУ

проф. д-р Георги Апостолов – Ректор на МВБУ

 

проф. д-р Росица Донева

проф. д-р Росица Донева

В качеството си на домакини, подкрепящи целите и изпълнението на проект SPEAR, представители на Ректорското ръководство на МВБУ в лицето на  Доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по НИД и международното сътрудничество и Доц. д-р Даниела Георгиева, Декан на МВБУ, също отправиха своите приветствия към гостите. Те изразиха своята подкрепа и определиха целите, приоритетите и дейностите на проект SPEAR като обогатяващи и допълващи полето на научните интереси и търсения в МВБУ.

 

доц. д-р Стела Балтова, доц. д-р Даниела Георгиева, доц. д-р Иван Андреев (отляво на дясно)

доц. д-р Стела Балтова, доц. д-р Даниела Георгиева,

доц. д-р Иван Андреев (отляво на дясно)

 

Началото на пленарната сесия постави Проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, която представи пленарен доклад на тема „Изследване на лидерския стил на мъжете и жените, заемащи ръководни позиции в българските висши училища“.

 

проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

 

Доклад по покана на тема „Насилието, основано на пола и въздействието му върху равнопоставеността на половете, включително в сферата на образованието“ изнесе и Адв. Милена Кадиева - Основател и изпълнителен директор на Фондация Джендър алтернативи, международен адвокат-защитник на човешките права и носител на наградата "Жени на Европа за 2019" в категория "Жена на действието".

 

адв. Милена Кадиева

адв. Милена Кадиева

 

Бизнесът също беше представен с доклад по покана на тема „Inspirational Share on the D&I initiatives towards becoming a more gender-balanced workplace from Paysafe, one of the top fintech Companies“ – представен от г-жа Желяна Донева – мениджър в компанията носител на две първи награди в категориите „Най-добър работодател - Финтех“ и „Иновации в обучението на служители“  присъдени от Career Show Awards 2022 - Paysafe Limited (“Paysafe”) – България, Paysafe Group.

 

г-жа Желяна Донева

г-жа Желяна Донева

 

Програмата на конференцията продължи с доклади представящи разработени и вече изпълняващи се планове за равнопоставеност на половете в академични и научни организации в България. В рамките на два доклада, на Проф. д-р Елена Сомова от ПУ „Паисий Хилендарски“ и на Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова от МВБУ, беше представен проект SPEAR и плановете за равнопоставеност на мъжете и жените на двата университета. Засегната беше темата за научноизследователските организации и висшите училища като структури, в които ролите са свързани с пола. Представени бяха и изследвания свързани с механизмите за насърчаване на жените в STEM сектора в САЩ, предизвикателствата пред жените предприемачи в дигиталния свят, и други.

По време на дискусионния панел се обсъдиха, състоянието на равнопоставеността на жените и мъжете у нас и конкретно внаучноизследователските организации и висшите училища, предизвикателствата в процеса на разработване, въвеждане, изпълнение и мониторинг на Планове за равнопоставеност на мъжете и жените в академичните среди. Обсъдени бяха както добри практики, така и лоши примери за некоректно заимствани планове за равнопоставеност на мъжете и жените, което опорочава идеята за постигане на институционални промени и обезсмисля самите планове, тъй като институционалните промени са стратегия, имаща за цел премахване на пречките пред равнопоставеността на половете, присъщи на самата научноизследователска система и съответно адаптиране на институционалните практики.

 

част от участниците в конференцията

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение