НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС „ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ“

26 Март 2023

Международното туристическо изложение „Културен туризъм” - Велико Търново обявява Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика.

Журито, с председател проф. Мария Воденска, и организаторите ще представят резултатите и имената на победителите от конкурса в програмата на тазгодишното изложение във Велико Търново, което ще се проведе в периода 20 – 23 април 2023 г.

Наградените на първо, второ и трето място ще получат предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв. Всички участници в конкура получават и сертификати за участие.

Критериии:

 Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ и представяне на информация за вътрешния туризъм в България (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);

 Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);

 Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;

 Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;

 Логично и структурирано изложение;

 Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).

Технически изисквания:

 Максимален обем на разработката – 10 с.;

 Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка , темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;

 Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;

 По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст;

Краен срок за предаване на разработките: до 5 април 2023 г. вкл. на e-mail: pr@pr-bg.eu

Повече подробности за Националния студентски конкурс и критериите за участие ще намерите на: http://read-travel.eu. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение