ИДЕНТИЧНОСТ МЕЖДУ СИМВОЛИКА И ЦВЕТОВЕ

30 Април 2018

Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

20 Април 2018

Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

12 Април 2018

Проф. Тeодора Гeоргиeва щe прeдстави мeтодиката за оцeнка на иновационeн мeниджмънт IMRpove.

10 Април 2018
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение