Какви са специалностите

Специалностите, по които можете да се обучавате, са:
Счетоводство и контрол
Бизнесадминистрация
Международни икономически отношения
Туризъм
Маркетинг и комуникации
Бизнесадминистрация на английски език

Какви са формите на обучение?

Счетоводство и контрол - редовно и задочно
Бизнесадминистрация - редовно, задочно и дистанционно
Международни икономически отношения - редовно и задочно
Туризъм - редовно и задочно
Маркетинг и комуникации - дистанционно

Как се кандидатства?

Начините за кандидатстване са четири:

1. Писмен конкурсен изпит – Тест за определяне на общообразователната подготовка /ТООП/ и Тест по чужд език (за определени специалности *).

2. С процедура за ранен прием /за 40% от местата/ - тази процедура предлага на кандидатите, притежаващи диплома за средно или висше образование, избрали за свой основен приоритет обучението в МВБУ, възможността за прием преди срока на приема по общия ред.
Кандидатите трябва да са положили успешно ТООП на МВБУ в последните две години или да кандидатстват с оценките от Държавен здрелостен изит – матура от диплома за средно образование.

3. С оценка от матура – могат да кандидатстват всички, които са завършили средното си образование след 2008 г.

4. Завършилите висше образование степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър”, кандидатстват за обучение по специалностите в МВБУ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по документи.


*за специалностите „МИО" и „Туризъм" се полага и изпит по чужд език - английски, немски, френски, руски или испански.

Какво представлява процедурата за ранен прием?

Процедура за ранен прием /за 40% от местата/ - тази процедура предлага на кандидатите, притежаващи диплома за средно или висше образование, избрали за свой основен приоритет обучението в МВБУ, възможността за прием преди срока на приема по общия ред.

Какво представлява ТООП?

ТООП определя нивото на общообразователна подготовка на кандидатите след завършено средно образование. Основава се на учебното съдържание на действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.

Каква е структурата на ТООП?

Първи раздел: Проверка на общообразователната подготовка
Езикова култура - 10 въпроса
Семантика - 10 въпроса
Разсъждения - 10 въпроса
Математика - 10 въпроса
География - 10 въпроса
История на България - 10 въпроса
Литература - 10 въпроса

Втори раздел: Психологически въпросници
Адаптивност и творчески потенциал - 10 въпроса
Оценка и самооценка - 10 въпроса
Мотивация за учене, работа и успех- 10 въпроса

Какво представлява тестът по чужд език?

Установява равнището на владеене на езика:

  • Проверка на граматиката
  • Четене с разбиране
  • Резюме на текст на български език

 

От колко часа започват приемните изпити?

ТООП – 09.00 часа

Тест по чужд език – 13.30 часа

Каква е продължителността на изпитите?

ТООП - 3 часа

Чужд език - 45 минути

Може ли да се явя на ТООП преди да съм си взел дипломата?

ДА.

Мога ли да кандидатствам с оценки от матурите?

С оценка от матура – могат да кандидатстват всички, които са завършили средното си образование след 2008 г.

Мога ли да се явя на ТООП на всички обявени дати?

ДА.

Кой резултат ще ми бъде балообразуващ?

Най-високият.

Колко дълго важат резултатите от ТООП?

Резултатите от ТООП важат 2 години от годината, в която са проведени.

Кога са изпитите през 2014 година?

ТООП и/или английски език - 15 юни

ТООП и/или чужд език - 06 юли

От кога се приемат документи?

За ранен прием документи се приемат от 08 януари до 04 април 2014 г.

За изпита на 15 юни документи се приемат от 07 април до 13 юни 2014 г.

За изпитите на 06 юли документи се приемат от 16 юни до 04 юли 2014 г.

С резултати от матури документи се приема от 07 април до 04 юли 2014 г.

От къде мога да получа документите за кандидатстване?

От МВБУ - Ботевград, ул. Гурко 14

От Центъра за дистанционно обучение - София, бул. "Васил Левски" 138

или на адрес: http://www.ibsedu.bg/

Къде мога да подам документи?

В МВБУ - Ботевград, ул. Гурко 14 или
в Центъра за дистанционно обучение - София, бул. "Васил Левски" 138

Какви документи трябва да подам за ранен прием?

Задължителни документи:

1. Формуляр - по образец на МВБУ съдържащ:
Заявление за конкурс – ранен прием
Молба за класиране

2. Диплома за завършено средно образование /или нотариално заверено копие/ и копие от нея

3. Мотивационно есе "Защо искам да уча в МВБУ" в обем до 1 страница

4. Документ за платена такса за участие в ранен прием

Препоръчителни документи:
1. Членство в местни и межуднародни професионални асоциации, обществени, неправителствени организации, активен спорт и др.

2. Препоръка

Какви документи трябва да подам за явяване на изпит?

Формуляр по образец: заявление за явяване на изпит; молба за класиране
Диплома за завършено средно образование / или нотариално заверено копие / и копие от нея
Документ за платена такса

Какви са таксите за явяване на изпит?

Такса участие в ранен прием - 30 лева
Тест общообразователна подготовка - 30 лева
Тест по чужд език - 20 лева
Матура - 30 лева

Какви са семестриалните такси за учебната 2014/2015 г.?

Бакалавърски програми (редовна и задочна форма на обучение) - 700 лева;
Магистърски програми - 750 лева;
Дистанционно обучение бакалавърски и магистърски програми - 750 лева;

Бакалавърска програма на английски език - 1350 лв.

Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление. 
Семейни намаления за бакалавърските програми – за съпрузи, братя, сестри, родители и деца, обучаващи се едновременно, при за формиране на учебната такса на втория и всеки следващ член на семейството - с 50 % намаление.

Студентски кредити

Студентите могат да получат студентски кредити по облекчени условия и срокове на плащане, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Таксата се внася по банкова сметка.

Какво трябва да нося в деня на изпита?

Кандидат-студентите са длъжни да се явят на изпит не по-късно от 30 минути преди началото му с контролната карта и личната карта.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За ранен прием на 9 април 2014 г.

За изпитите: 18.06.2014 г.; 09.07.2014 г.

Кога ще бъде готово класирането?

Ранен прием: 9 април 2014 г.

Първо класиране: 10 юли 2014 г.

Второ класиране:18 юли 2014 г.

Какви са сроковете за записване?

Ранен прием от 9 април до 17 април 2014 г.

Първо класиране от 10 юли до 17 юли 2014 г.  

Второ класиране от 18 юли до 23 юли 2014 г.

Какво следва, ако не се запиша в определения срок?

Незаписалите се в срок се считат за отказали се и губят мястото си.

Какви документи са необходими за записването в МВБУ?

Комплект документи за записване по образец на МВБУ;
Документ за платена учебна такса за първия семестър;
Четири снимки паспортен формат;
Лична карта, която след сверка се връща.

При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

Каква е продължителността на обучение?

Обучението е 4 години или 8 семестъра за степен Бакалавър.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение