Как се кандидатства?

Начините за кандидатстване са четири:

1. Писмен конкурсен изпит – Тест за определяне на общообразователната подготовка /ТООП/ и Тест по чужд език (за определени специалности *).

2. С процедура за ранен прием /за 40% от местата/ - тази процедура предлага на кандидатите, притежаващи диплома за средно или висше образование, избрали за свой основен приоритет обучението в МВБУ, възможността за прием преди срока на приема по общия ред.
Кандидатите трябва да са положили успешно ТООП на МВБУ в последните две години или да кандидатстват с оценките от Държавен здрелостен изит – матура от диплома за средно образование.

3. С оценка от матура – могат да кандидатстват всички, които са завършили средното си образование след 2008 г.

4. Завършилите висше образование степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър”, кандидатстват за обучение по специалностите в МВБУ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по документи.


*за специалностите „МИО" и „Туризъм" се полага и изпит по чужд език - английски, немски, френски, руски или испански.

Какво представлява процедурата за ранен прием?

Процедура за ранен прием /за 40% от местата/ - тази процедура предлага на кандидатите, притежаващи диплома за средно или висше образование, избрали за свой основен приоритет обучението в МВБУ, възможността за прием преди срока на приема по общия ред.

Какво представлява ТООП?

ТООП определя нивото на общообразователна подготовка на кандидатите след завършено средно образование. Основава се на учебното съдържание на действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.

Каква е структурата на ТООП?

Първи раздел: Проверка на общообразователната подготовка
Езикова култура - 10 въпроса
Семантика - 10 въпроса
Разсъждения - 10 въпроса
Математика - 10 въпроса
География - 10 въпроса
История на България - 10 въпроса
Литература - 10 въпроса

Втори раздел: Психологически въпросници
Адаптивност и творчески потенциал - 10 въпроса
Оценка и самооценка - 10 въпроса
Мотивация за учене, работа и успех- 10 въпроса

Какво представлява тестът по чужд език?

Установява равнището на владеене на езика:

  • Проверка на граматиката
  • Четене с разбиране
  • Резюме на текст на български език

 

От колко часа започват приемните изпити?

ТООП – очаквайте

Тест по чужд език – очаквайте

Каква е продължителността на изпитите?

ТООП - 3 часа

Чужд език - 45 минути

Може ли да се явя на ТООП преди да съм си взел дипломата?

ДА.

Мога ли да кандидатствам с оценки от матурите?

С оценка от матура – могат да кандидатстват всички, които са завършили средното си образование след 2008 г.

Мога ли да се явя на ТООП на всички обявени дати?

ДА.

Кой резултат ще ми бъде балообразуващ?

Най-високият.

Колко дълго важат резултатите от ТООП?

Резултатите от ТООП важат 2 години от годината, в която са проведени.

От кога се приемат документи?

Очаквайте актуална информация за прием 20/21

От къде мога да получа документите за кандидатстване?

От МВБУ - Ботевград, ул. Гурко 14

От Центъра за дистанционно обучение - София, ул. Винсент ван Гог 7
или на адрес: http://www.ibsedu.bg/

Къде мога да подам документи?

В МВБУ - Ботевград, ул. Гурко 14 или
в Центъра за дистанционно обучение - София, ул. Винсент ван Гог 7

Онлайн

Какви документи трябва да подам за ранен прием?

Задължителни документи:

1. Формуляр - по образец на МВБУ съдържащ:
Заявление за конкурс – ранен прием
Молба за класиране

2. Диплома за завършено средно образование /или нотариално заверено копие/ и копие от нея

3. Мотивационно есе "Защо искам да уча в МВБУ" в обем до 1 страница

4. Документ за платена такса за участие в ранен прием


Какви документи трябва да подам за явяване на изпит?

Формуляр по образец: заявление за явяване на изпит; молба за класиране
Диплома за завършено средно образование / или нотариално заверено копие / и копие от нея
Документ за платена такса

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За ранен прием 2020: очаквайте


За изпитите: очаквайте

Какво следва, ако не се запиша в определения срок?

Незаписалите се в срок се считат за отказали се и губят мястото си.

Какви документи са необходими за записването в МВБУ?

Комплект документи за записване по образец на МВБУ;
Документ за платена учебна такса за първия семестър;
Четири снимки паспортен формат;
Лична карта, която след сверка се връща.

При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

Каква е продължителността на обучение?

Обучението е 4 години или 8 семестъра за степен Бакалавър.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение