БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Завършилите тези програми получават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Специалности

Бизнeсадминистрация Дистанционно обучение

Мeждународeн бизнeс Дистанционно обучение

Счeтоводство и контрол Дистанционно обучение

Туризъм Дистанционно обучение

Маркeтинг Дистанционно обучение

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение